STARTSEITE WARENKORB KONTAKT AGB IMPRESSUM Datenschutz
 
Aktuelle Angebote Archäologie Verlag Beier und Beran
Alteuropäische Forschungen Archäologie Verlag Beier und Beran
Angebot für Kinder Archäologie Verlag Beier und Beran
Antiquariat Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Brandenburg Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Norddeutschland Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Sachsen Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Sachsen-Anhalt Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Schwarzmeergebiet Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Thüringen Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Westfalen Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologisches Museum MLU Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäozoologie / Anthropologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Außergewöhnlich Archäologie Verlag Beier und Beran
Beiträge MA Ostthüringen Archäologie Verlag Beier und Beran
Beiträge UFG Mitteleuropa Archäologie Verlag Beier und Beran
Beiträge zur Altwegeforschung Archäologie Verlag Beier und Beran
Belletristik Archäologie Verlag Beier und Beran
Bestimmungsbücher Archäologie Verlag Beier und Beran
Bildbände Archäologie Verlag Beier und Beran
Burgenforschung Archäologie Verlag Beier und Beran
Einzeltitel Archäologie Verlag Beier und Beran
Epochen & Themen Archäologie Verlag Beier und Beran
Ethnographie / Ethnologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Industriegeschichte Archäologie Verlag Beier und Beran
Jenaer Schriften Archäologie Verlag Beier und Beran
Knasterkopf Archäologie Verlag Beier und Beran
Kunst- und Kirchengeschichte Archäologie Verlag Beier und Beran
Lutherarchäologie & Reformation Archäologie Verlag Beier und Beran
Museumskunde / Museologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Museumskunde / Museumsarbeit Archäologie Verlag Beier und Beran
Neuerscheinungen Archäologie Verlag Beier und Beran
Paläoontologie / Geologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Praehistoria Thuringica Archäologie Verlag Beier und Beran
Regionales Mitteldeutschland Archäologie Verlag Beier und Beran
Sonderdrucke Archäologie Verlag Beier und Beran
Tschechische Literatur Archäologie Verlag Beier und Beran
Varia Archäologie Verlag Beier und Beran
Vorankündigungen / im Druck Archäologie Verlag Beier und Beran
Zeitschrift/Reihen Archäologie Verlag Beier und Beran
Aktuelle Angebote

Aktuelle Angebote

PROFIL ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKU - Studie věnované Janu Frolíkovi PROFIL ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKU - Studie věnované Janu Frolíkovi
Autor: Katarína Kapustka - Herausgeber: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. | Erscheinungsjahr: Praha 2018
309 stran: ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimil, Czech and English summary, 29,8 x 21,0 cm, Paperback
Inhalt:

Stvořit laudatio, vystihnout podstatu jubilantovy osobnosti i jeho díla a nezabřednout při-tom do oslavných banalit, toť věru úkol nelehký. Kde všude badatel působil, co vykopal a co o tom všechno stihl napsat, vypočítávat zásluhy, funkce, projekty... Tohle všechno je naštěstí u tak nepřehlédnutelné osobnosti české archeologie, jakou je Jan Frolík, poněkud nadbytečné. To přece všichni vědí, každý, kdo se jen mihnul naším archeologickým prosto-rem, jubilanta zná a zarazit může maximálně těch šest křížků – i když, jak svět kolem nás zrychluje a stále ještě mladí muži a ženy se začínají houfně překulovat přes věkovou hranici šedesáti let, je kopuletost (abych použil krásný termín Slavomila Vencla) jen letmým poza-stavením na cestě, která zdaleka nekončí.Ale aspoň tradiční začátek všech jubilejních oslavných článků pojďme ctít, a začít tedy jak jinak než datem a místem narození: bylo to prvního máje 1956, kupodivu ani v Chru-dimi ani v Pardubicích, ale v Praze. Východočeské sudičky si však cestu do hlavního města přece jen našly, a tak se jubilant již řadu desetiletí pohybuje s obdivuhodnou aktivitou mezi depozitáři a výkopy na Pražském hradě a ve východních Čechách, s občasnými, ale nikoli nepodstatnými zastávkami, tu v Kutné Hoře, tu v Českém Brodě, ale i na řadě dalších zají-mavých míst naší minulosti.S klidným svědomím lze vynechat vypočítávání významných Honzových odborných aktivit a počinů i vybírání z nespočetných terénních akcí. Patří totiž ještě k těm archeolo-gům, jejichž profesní život se věrně (a v tom nejlepším slova smyslu) odráží v jejich biblio-grafii. Není to samozřejmost ani v naší generaci a lepší už to nebude, ale v případě Jana Fro-líka opravdu stačí zalistovat následujícími stránkami, kde v několika stech bibliografických záznamech najdeme vlastně všechno: zprávy o menších akcích i velká zpracování podstat-ných terénních výzkumů, drobné východočeské „muzejničení“ i základní kameny archeo-logického poznání, sdělení o nové literatuře i zásadní recenze. Snad jen četné výstavní počiny a pedagogická práce na pardubické univerzitě se do bibliografie nepromítly.Přes nebývale široký záběr lze v jubilantově díle vysledovat přinejmenším dvě základní linie, které se doplňují, proplétají a společně vytvářejí onen nepřehlédnutelný otisk v pozná-vání minulosti. Vedle bytostného zájmu o archeologii středověku (ať už na Hradě, hradech, v podhradí, ve městech i na vsích) je to i hledání nových cest při využití progresivních metod terénního výzkumu i jeho zpracování a vyhodnocení. Byl prvním, kdo do praktic-kých postupů české archeologie vnesl Harrisův diagram, řadu inovativních přístupů hledá, nachází a používá i dnes na vrcholu kariéry v projektu porovnávajím historické populace centra a periferie.

Laudatio zu schaffen, die Essenz von Jubilants Persönlichkeit und seiner Arbeit zu beschreiben und sich nicht in den feierlichen Banalitäten festzumachen, ist eine schwierige Aufgabe. Wo hat der Forscher gearbeitet, was er ausgegraben und was er geschrieben hat, wie er Verdienste, Funktionen, Projekte berechnet hat ... Glücklicherweise ist dies eine etwas unvergessliche Persönlichkeit der tschechischen Archäologie, wie Jan Frolík, etwas überflüssig. Jeder weiß, dass jeder, der gerade durch unseren archäologischen Raum geschnippt ist, das Jubiläum kennt und nur die sechs Kreuze stoppen kann - obwohl sich die Welt um uns herum beschleunigt und immer noch junge Männer und Frauen beginnen, in Scharen über das Alter von sechzig Jahren zu rollen. Jahre ist die Kopulenz (um das schöne Wort Slavomil Vencl zu verwenden) nur ein flüchtiger Halt auf einer Reise, die noch lange nicht zu Ende ist, aber zumindest der traditionelle Beginn aller Jubiläumsartikel ist zu ehren und beginnt anders als Geburtsdatum und -ort: Es war der erste Mai 1956, seltsamerweise in Chr-dimi oder in Pardubice, aber in Prag. Die ostböhmischen Richter haben jedoch ihren Weg in die Hauptstadt gefunden, und so bewegt sich das Jubiläum seit mehreren Jahrzehnten mit bewundernswerter Aktivität unter Verwahrern und Ausgrabungen auf der Prager Burg und in Ostböhmen, mit gelegentlichen, aber nicht irrelevanten Unterbrechungen hier in Kutná Hora, hier in Kutná Hora. Český Brod, aber auch an vielen anderen interessanten Orten unserer Vergangenheit: Mit ruhigem Gewissen können wir die Zusammenstellung wichtiger beruflicher Tätigkeiten und Leistungen von Honza sowie die Auswahl aus unzähligen Feldveranstaltungen unterlassen. Es ist einer der Archäologen, deren Berufsleben sich treu (und im besten Sinne des Wortes) in ihrer Bibliographie widerspiegelt. Es ist für unsere Generation keine Selbstverständlichkeit und wird auch nicht besser sein, aber im Falle von Jan Fro-Lík stöbern Sie wirklich auf den folgenden Seiten, wo in mehreren hundert bibliografischen Aufzeichnungen tatsächlich alles zu finden ist: Berichte über kleinere Ereignisse und umfangreiche Aufarbeitung umfangreicher Feldforschungen, kleinere Ostböhmisches "Museum Museum" sowie die Eckpfeiler des archäologischen Wissens, der neuen Literatur und der Grundlagenforschung. Möglicherweise wurden nur zahlreiche Ausstellungen und pädagogische Arbeiten an der Universität Pardubice nicht in die Bibliographie aufgenommen. Neben dem eigentümlichen Interesse an der Archäologie des Mittelalters (sei es im Schloss, in Schlössern, unterhalb des Schlosses, in Städten und Dörfern) wird auch nach neuen Wegen gesucht, indem fortschrittliche Methoden der Feldforschung sowie deren Aufbereitung und Auswertung eingesetzt werden. Er war der erste, der das Harris-Diagramm in die praktischen Abläufe der tschechischen Archäologie einführte und heute in einem Projekt, das die historische Bevölkerung des Zentrums und der Peripherie vergleicht, nach einer Reihe innovativer Ansätze suchte und diese fand.


Inhaltsverzeichnis

OBSAH

Šedesátka Jana Frolíka aneb z Prahy do východních Čech a zase zpátky

Tabula gratulatoria

Bibliografie Jana Frolíka

I. Sídla mocných

G. Blažková – J. Matiášek:
• Keramické zlomky ve stylu istoriato z Pražského hradu

E. Černá – J. Vepřeková – Š. Křížová:
• Středověké sklo z Pražského hradu, ze studny na Jiřském náměstí

J. Firlet – Z. Pianowski:
• „Vestigia vestigiorum“. Pozůstatky raně středověkých staveb na západní straně katedrály na Wawelu

K. Mašterová:
• Objev druhé románské stavby na Hradčanech

D. Vích:
• Hradiště „Kozí nožka“ u Štěnce ve světle archeologických nálezů

II. Proměny vrcholně středověkého města

M. Beková:
• Dobruška, její hrad a změny v parcelaci města

M. Bravermanová – H. Březinová:
• Hedvábné textilie z odpadních vrstev Nového Města pražského

A. Rozwałka:
• Gründungsstadt Lublin

III. Drazí zesnulí

M. Psohlavcová – P. Stránská:
• Hrob s parohovou schránkou z Dobrovíze (okr. Praha-západ)

P. Stránská:
• Antropologický rozbor lidských kostrových pozůstatků z Chrastu-Chrašic, okr. Chrudim

D. Malyková:
• Intencionální zásahy na lebkách v raném středověku a možnosti jejich hodnocení

IV. Materialia

D. Frolíková Kaliszová:
• Hradba s kamennými přepážkami a průvlečka z výzkumu Tereziánského ústavu šlechtičen na Pražském hradě

P. Charvát:
• Over the mountains, for a boon: Long-distance trade and the northwestern Caucasus in the early Middle Ages

K. Kapustka – K. Tomková:
• Příspěvek k poznání funkcí štípané industrie v raném středověku na příkladu nálezů ze Žalova

F. Kašpárek:
• Raně středověká sekera z pomezí katastrů Turova a Uherska, okr. Pardubice

J. Musil:
• Další nález akvamanile z Podlažic (okr. Chrudim)

N. Profantová:
• Zajímavá kování z Libčan a jejich bližší kulturně-chronologické zařazení

D. Staššíková Štukovská:
• Nález fragmentov „tapetových“ kachlíc z Dubovian
Bestellnr.: 6-8-75
19,00 €
 
Verlag Beier und Beran
> Aktuelle Angebote > > Aktuelle Angebote