STARTSEITE WARENKORB KONTAKT AGB IMPRESSUM Datenschutz
 
Aktuelle Angebote Archäologie Verlag Beier und Beran
Alteuropäische Forschungen Archäologie Verlag Beier und Beran
Angebot für Kinder Archäologie Verlag Beier und Beran
Antiquariat Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Brandenburg Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Norddeutschland Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Sachsen Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Sachsen-Anhalt Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Schwarzmeergebiet Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Thüringen Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologie Westfalen Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäologisches Museum MLU Archäologie Verlag Beier und Beran
Archäozoologie / Anthropologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Außergewöhnlich Archäologie Verlag Beier und Beran
Beiträge MA Ostthüringen Archäologie Verlag Beier und Beran
Beiträge UFG Mitteleuropa Archäologie Verlag Beier und Beran
Beiträge zur Altwegeforschung Archäologie Verlag Beier und Beran
Belletristik Archäologie Verlag Beier und Beran
Bestimmungsbücher Archäologie Verlag Beier und Beran
Bildbände Archäologie Verlag Beier und Beran
Burgenforschung Archäologie Verlag Beier und Beran
Einzeltitel Archäologie Verlag Beier und Beran
Epochen & Themen Archäologie Verlag Beier und Beran
Ethnographie / Ethnologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Industriegeschichte Archäologie Verlag Beier und Beran
Jenaer Schriften Archäologie Verlag Beier und Beran
Knasterkopf Archäologie Verlag Beier und Beran
Kunst- und Kirchengeschichte Archäologie Verlag Beier und Beran
Lutherarchäologie & Reformation Archäologie Verlag Beier und Beran
Museumskunde / Museumsarbeit Archäologie Verlag Beier und Beran
Neuerscheinungen Archäologie Verlag Beier und Beran
Paläoontologie / Geologie Archäologie Verlag Beier und Beran
Praehistoria Thuringica Archäologie Verlag Beier und Beran
Regionales Mitteldeutschland Archäologie Verlag Beier und Beran
Sonderdrucke Archäologie Verlag Beier und Beran
Tschechische Literatur Archäologie Verlag Beier und Beran
Varia Archäologie Verlag Beier und Beran
Vorankündigungen / im Druck Archäologie Verlag Beier und Beran
Zeitschrift/Reihen Archäologie Verlag Beier und Beran
Glas
Středověké sklárny v severozápadních Čechách. -  Mittelalterliche Glashütten in Nordwestböhmen Glas Středověké sklárny v severozápadních Čechách. - Mittelalterliche Glashütten in Nordwestböhmen
Autor: Černá, Eva - Herausgeber: Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. | Erscheinungsjahr: Praha 2016
227 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tafeln in Farbe und S/W, Beiträge in Tschechisch und Deutsch, 30,2 x 21,5 x 2,1 cm, Festeinband
Inhalt:

Die Publikation ist zweisprachig und enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse Langzeitstudien / Erzgebirge Wissen über die Geschichte der Glasherstellung. Erzgebirge, die bisher die historische Forschung vernachlässigt wurden, gehörte zweifellos im Mittelalter die wichtigsten Glasherstellung Regionen Böhmen. Dies wird deutlich durch die Ergebnisse der systematischen archäologischen Erforschung der mittelalterlichen Glashütte im östlichen Teil der tschechischen Erzgebirge belegt. Seine Entstehung und Entwicklung eng mit der Liquidierung der Folgen von Umweltkatastrophen, die im 70. bis 80. Jahre des letzten Jahrhunderts beeinflusst die lokale Vegetation verbunden. Systematische Oberflächensammlungen und Rettungs Experten aus Forschung durch Die meisten archäologische Arbeit (heute ÚAPPSZ Čech, v. V. I.) brachten die Menge Erkenntnisse, von denen einige waren bisher völlig unbekannt. Diese waren in erster Linie Hilfsmittel und Werkzeuge bei der Herstellung von Glasherstellern verwendet und Glasverarbeitung (Pfannen, Kasserollen, Töpfe Kühlung, Form předfukování ff.).
Drei erste Kapitel Publikationen enthalten kurze Merkmale zusätzlich zu der heimischen Forschung auf Glas auf der tschechischen Seite des Erzgebirges im Hochmittelalter auch in der Studie dieses Handwerkes (schriftliche Quellen, ikonografische und kartografische) verwendet, um verschiedene Arten von immateriellen Quellen skizzieren. Der Kern der Publikation besteht aus dem vierten Kapitel, einschließlich archäologischen Quellen. Sind die Worte und das Bild präsentierte aktuelle Ergebnisse von konventionellen und unkonventionellen Oberflächenerhebungen, geophysikalische Prospektion und Forschungen auch bedrucktes Glas Produktionszentren. Bewertung der erworbenen Materialquellen, einschließlich Feld und topographischen Erkenntnisse bringen die folgenden vier Kapiteln. Diese werden präsentiert neue Erkenntnisse über die genaue Form und Umfang der heimischen Glashütten, die Entwicklung der Glastechnologie und die Organisation der Produktion (Standorte wurden mit einem primären oder sekundären Produktion von Glas anerkannt), die sich am 6. unabhängig funktionierende Produktionsschaltungen befinden sich nahe bei Fernstrecken.
Archäometrische Forschung Ingots schmilzt Fraktionen von Produkten zusätzlich ermöglichen chemische und physikalische Eigenschaften des lokalen Glases von den Glashütten hergestellt zu detektieren. Natürliche Analyse zeigte, dass, wie in anderen mitteleuropäischen Glashütte im Erzgebirge-Zentren durch die Produktion von Glas Rezepte dominiert basierend auf Kalium Rohstoffe. In seltenen Fällen wurden sie berichten auch andere Arten von Chemikalien, die als Beweis vielleicht mehr oder weniger bewussten Experimentieren mittelalterliche Glasmacher in Betracht gezogen werden können.


Publikace je dvojjazyčná a obsahuje souhrn poznatků dlouholetého studia/poznání dějin krušnohorského sklářství. Krušné hory, které byly v minulosti historickým bádáním opomíjeny, nepochybně patřily ve středověku k nejvýznamnějším sklářským regionům Čech. Jasně to dokládají výsledky systematického archeologického výzkumu středověkých skláren ve východní části českého Krušnohoří. Jeho počátky i průběh byly úzce svázány s likvidací následků ekologické katastrofy, která v 70. – 80. letech minulého století postihla tamější porosty. Systematické povrchové sběry i záchranné výzkumy prováděné odborníky z mosteckého archeologického pracoviště (dnešní ÚAPPSZ Čech, v. v. i.) přinesly množství nálezů, z nichž některé byly do té doby zcela neznámé. Především to byly pomůcky a nářadí používané skláři při výrobě i zpracování skla (pánve, pánvičky, chladicí hrnce, formy na předfukování ad.).
Tři počáteční kapitoly publikace obsahují kromě stručné charakteristiky domácího bádání o sklářství na české straně Krušných hor v období vrcholného středověku také nástin různých druhů pramenů nehmotné povahy využívaných při studiu tohoto řemesla (prameny písemné, ikonografické a kartografické). Jádro publikace tvoří čtvrtá kapitola zahrnující prameny archeologické. Jsou v ní slovem i obrazem prezentovány dosavadní výsledky jak klasických povrchových průzkumů a netradiční geofyzikální prospekce, tak též plošných výzkumů sklářských center výroby. Zhodnocení získaných hmotných pramenů, včetně terénních a topografických zjištění, přinášejí čtyři následující kapitoly. V těchto jsou předloženy nové přesnější poznatky o podobě i sortimentu domácích skláren, o vývoji sklářských technologií (byly rozpoznány lokality s primární či sekundární výrobou skla) a také o organizaci výroby, která probíhala v 6 samostatně fungujících výrobních okruzích situovaných do blízkosti dálkových cest.
Archeometrický výzkum slitků tavenin i zlomků výrobků umožnil navíc rozpoznat chemické i fyzikální vlastnosti skel vyráběných v tamějších sklárnách. Přírodovědné analýzy prokázaly, že tak jako v jiných středoevropských sklárnách i v krušnohorských centrech převažovala výroba skla podle receptur založených na draselných surovinách. Vzácně byly zaznamenány též i jiné chemické typy, které lze považovat za doklad snad více či méně vědomého experimentování středověkých sklářů.
Bestellnr.: 6-8-67
29,00 €
 
Verlag Beier und Beran