Bd. 29: Sborník príspìvkù prednesených na XXXV. konferenci archeologù stredovìku Ceské rep. a Slovenské rep. s hlavním zamìrením Hranice v životì stredovìkého clovìka, Hrabušice (Die Grenze im Leben des mittelalterlichen Menchen)

42,00 

Artikelnummer: 6-13-29 Kategorien: ,

Tagungsband des 35. Kongresses zur Archäologie des Mittelalters in der tschechischen und slowakischen Republik: „Die Grenze im Leben des mittelalterlichen Menschen“ ————— Témata a lokality: Hranice v mentálnom chápaní stredovekého cloveka (Michal Slivka), Charakter a význam hraníc v dimenzii pohrebného ritu (M. Hanuliak), Bratislava – hranièné mesto (T. Štefanovièová), Ohranièovanie majetkových celkov (J. Lukaèka), Vznik a premeny hraníc Piastovského Polska (R. Grzesik), Jihomoravské hranice – spojující a dìlící (Z. Mìøínský, E. Zumpfe), K interpretaci starých cest na katastru Dolan u Olomouce (P. Bolina), Ke geopolitickému fenoménu ranìstøedovìké Moravy (L. Koneèný), Hranice a její pøekraèování v Èechách (P. Charvát), K tendencím v ochranì hranic èeského státu (V. Razím), Opevnìní a vymezení hranic mìsta Hradce Králové (R. Bláha – J. Sigl), Stadt und Grenze – die Landwehr der Stadtwüstung Nienover im südniedersächsischen Kontext (T. Küntzel), Hranice statkù a jejich zachycení v právních pramenech (D. Janiš – J. Šenkýøová), Hranice života, hranice zapomnìní. Hroby významných pøedstavitelù na Pražském hradì (K. Tomková – J. Maøíková-Kubková, J. Frolík), O významu klíèe v hrobech (T. Kurasiñski), Rozdíl mezi chudobnými a bohatými v písemných pramenech z rokov 1000-1301 (J. Hunka), Opevnenie Košíc (M. Ïurišová), Banská Štiavnice ako príklad osidlovanie banských regiónov (J. Labuda), Poèiatky stredovekého meštianského domu na Spiši (Š. Oriško), Šablónové ma¾by drevených stropov (M. Smoláková), Hrad Èabraï v dejinách Hontu (V. Hanuliak), Nové poznanie hradov ¼ubovòa a Plaveè (P. Glos – M. Šimkovic), Hrady na hranici (M. Plaèek), Pohranièní tzv. „horské hrádky“ (T. Durdík), Goticko-renesanèní opevnìní hradu Hluboké nad Vltavou (J. Varhaník), Das frühmittelalterliche Dorf in Ostmitteleuropa (V. Nekuda), Vèasnostredoveké osídlenie Tomášikova, okr. Galanta (T. König), Každodenní život v kartouzách Lietanovce a Lechnice (J. Hogg), Úloha klášterných majetkov pri lokalizovní hranic Zvolenského komitátu (P. Maliniak), Dvorec cisterciánov na Michalskej ulici v Bratislave (Z. Ševèíková), Výzkum støedovìké architektury na Zlínsku III (J. Kohoutek – Z. Vácha – R. Vrla), Výzkum v presbytáøi kostela N.P.P.Marie ve Starém Mìstì u Bruntálu v roce 2002 (J. Kohoutek), Výskum kamenných krstitelnic na Slovensku (M. Novák), Ku klasifikácii ostroh zo Slovenska 12.-15. storoèia (P. Koóšová), Srpy ve støedovìkých hrobech na Slovensku (K. Reichenbach), Formy na výrobu kachlíc z Banskej Bystrice a Slovenskej Lupèe (P. Ušiak), Hranica medzi stredovekom a novovekom ve svetle nálezov keramiky (J. Hoššo), Odraz domácí války v produkci brnìnských kamnáøù 2. poloviny 15. století (H. Jordánková – Loskotová – D. Merta), Hroby pražských biskupù v katedrále sv. Víta (M. Bravermanová).

Gewicht 750 g
Bestellnr

6-13-29

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

archaeologia historica

Untergruppe
ISBN
KurzbezTitel

Bd. 29: Sborník príspìvkù prednesených na XXXV. konferenci archeologù stredovìku Ceské rep. a Slovenské rep. s hlavním zamìrením Hranice v životì stredovìkého clovìka, Hrabušice (Die Grenze im Leben des mittelalterlichen Menchen)

Autor

Vydali: MVS v Brnì, Kláštorisko, n. o., Levoca, Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brnì a AÚ AV CR v Brnì.

Erscheinungsjahr

Titel nur 1 x verfügbar – Brno 2004

TechnischeAbgaben

626 S., 39 Beiträge zum Stand der Forschung, zahlreiche Abbildungen, Karten und Pläne in SW, 24, 0 x 17, 0 cm, Festeinband

Inhalt

Tagungsband des 35. Kongresses zur Archäologie des Mittelalters in der tschechischen und slowakischen Republik: „Die Grenze im Leben des mittelalterlichen Menschen“ ————— Témata a lokality: Hranice v mentálnom chápaní stredovekého cloveka (Michal Slivka), Charakter a význam hraníc v dimenzii pohrebného ritu (M. Hanuliak), Bratislava – hranièné mesto (T. Štefanovièová), Ohranièovanie majetkových celkov (J. Lukaèka), Vznik a premeny hraníc Piastovského Polska (R. Grzesik), Jihomoravské hranice – spojující a dìlící (Z. Mìøínský, E. Zumpfe), K interpretaci starých cest na katastru Dolan u Olomouce (P. Bolina), Ke geopolitickému fenoménu ranìstøedovìké Moravy (L. Koneèný), Hranice a její pøekraèování v Èechách (P. Charvát), K tendencím v ochranì hranic èeského státu (V. Razím), Opevnìní a vymezení hranic mìsta Hradce Králové (R. Bláha – J. Sigl), Stadt und Grenze – die Landwehr der Stadtwüstung Nienover im südniedersächsischen Kontext (T. Küntzel), Hranice statkù a jejich zachycení v právních pramenech (D. Janiš – J. Šenkýøová), Hranice života, hranice zapomnìní. Hroby významných pøedstavitelù na Pražském hradì (K. Tomková – J. Maøíková-Kubková, J. Frolík), O významu klíèe v hrobech (T. Kurasiñski), Rozdíl mezi chudobnými a bohatými v písemných pramenech z rokov 1000-1301 (J. Hunka), Opevnenie Košíc (M. Ïurišová), Banská Štiavnice ako príklad osidlovanie banských regiónov (J. Labuda), Poèiatky stredovekého meštianského domu na Spiši (Š. Oriško), Šablónové ma¾by drevených stropov (M. Smoláková), Hrad Èabraï v dejinách Hontu (V. Hanuliak), Nové poznanie hradov ¼ubovòa a Plaveè (P. Glos – M. Šimkovic), Hrady na hranici (M. Plaèek), Pohranièní tzv. „horské hrádky“ (T. Durdík), Goticko-renesanèní opevnìní hradu Hluboké nad Vltavou (J. Varhaník), Das frühmittelalterliche Dorf in Ostmitteleuropa (V. Nekuda), Vèasnostredoveké osídlenie Tomášikova, okr. Galanta (T. König), Každodenní život v kartouzách Lietanovce a Lechnice (J. Hogg), Úloha klášterných majetkov pri lokalizovní hranic Zvolenského komitátu (P. Maliniak), Dvorec cisterciánov na Michalskej ulici v Bratislave (Z. Ševèíková), Výzkum støedovìké architektury na Zlínsku III (J. Kohoutek – Z. Vácha – R. Vrla), Výzkum v presbytáøi kostela N.P.P.Marie ve Starém Mìstì u Bruntálu v roce 2002 (J. Kohoutek), Výskum kamenných krstitelnic na Slovensku (M. Novák), Ku klasifikácii ostroh zo Slovenska 12.-15. storoèia (P. Koóšová), Srpy ve støedovìkých hrobech na Slovensku (K. Reichenbach), Formy na výrobu kachlíc z Banskej Bystrice a Slovenskej Lupèe (P. Ušiak), Hranica medzi stredovekom a novovekom ve svetle nálezov keramiky (J. Hoššo), Odraz domácí války v produkci brnìnských kamnáøù 2. poloviny 15. století (H. Jordánková – Loskotová – D. Merta), Hroby pražských biskupù v katedrále sv. Víta (M. Bravermanová).

Besonderheiten

alle Beiträge in Tschechisch oder Slowakisch mit ausführlicher deutscher Zusammenfassung