Mohylová pohøebištì doby halštatské (Ha C-D) a èasnì laténské (LT A) v jižních Èechách – Die Hügelgräberfelder der Hallstatt- (Ha C-D) und frühen Latènezeit (LT A) in Südböhmen

75,00 

Neodmyslitelnou souèástí kulturní krajiny jihoèeského regionu jsou poèetná pravìká a ranì støedovìká mohylová pohøebištì. Ta zde byla zakládána již od starší doby bronzové (2200 až 1600 pø. n.l.), k jejich renesanci došlo v dobì halštatské až èasnì laténské (700 až 480 pø. n. 1.) a naposledy ještì v raném støedovìku (8. až 10. stol. n. l.). Rozsáhlé i drobnìjší areály pohøebních monumentù se dodnes dochovaly na rozdíl od jiných regionù – v relativnì velkém poètu díky rozsáhlým lesním komplexùm nedotèeným zemìdìlskou kultivací. Od poèátkù archeologie se také staly støedem zájmu badatelù. S jejich neodbornými výkopy se setkáváme již od 30. let 19. století a s odbornì vedenými výzkumy od poloviny téhož vìku. Komplexní odborný a multidisciplinární výzkum však zapoèal až pozdìji, nìkdy po polovinì 20. století a pøedevším v jeho poslední tøetinì.
Autor, který se již témìø šedesát let vìnuje poznání celé nejstarší historie jižních Èech a zároveò také otázkám osídlení v dobì halštatské a laténské, postupnì sestavil komentovaný katalog všech známých lokalit a nálezù z mohylových pohøebišt doby halštatské a èasnì laténské (Ha C až LT A) pocházejících z celkem 377 jednotlivých pohøebních monumentù uvedeného období, dochovaných dodnes na katastrech 188 obcí (stav na konci roku 2015). Pøi jeho sestavování bylo èerpáno z nejrùznìjších archivních a literárních pramenù a shromáždìný nálezový fond doplòuje fotografická pøíloha (fototab. 1-60) a prùvodní kresebná dokumentace všech nálezù dochovaných v muzejních sbírkách (tab. 1-418). Publikace tak zpøístupòuje rozsáhlý nálezový fond, který široká odborná veøejnost postrádala a který v èeské a støedoevropské archeologii po dlouhá léta chybìl.

Einen untrennbaren Bestandteil der dominanten Elemente in der Kulturlandschaft der südböhmischen Region stellen die zahlreichen vorgeschichtlichen und frühmittelalterlichen Hügelgräberfelder dar. Diese wurden hier schon seit der frühen Bronzezeit (2200 -1600 v. Chr.) gegründet, sie entstanden aber auch noch später in der Hallstatt- und frühen Latenezeit (700 – 480 v. Chr.) und zum letzten Mal wurden sie noch im frühen Mittelalter (8. bis 10 Jh. n. Ch.) errichtet. Diese geräumigen und auch nur die unzahlreichen und kleineren Areale mit überirdischen Begräbnismonumenten wurden hier, zum Unterschied von den anderen tschechischen Regionen, bis heute dank der weiträumigen und unbewirtschafteten Waldflächen in relativ hoher Anzahl erhalten. Von den Anfängen der archäologischen Forschungen stehen die Hügelgräberfelder im Mittelpunkt des Interesses der Wissenschaftler. Die unqualifiziert durchgeführten Ausgrabungen sind hier schon seit 30er Jahren des 19. Jahrhunderts zu sehen, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden dann die Grabungen fachlich durchgeführt. Die komplexe und multidisziplinäre Forschung begann dann erst später, also seit der Mitte und vor allem am Ende des 20. Jahrhunderts.
Der Autor, der sich nahezu sechzig Jahren mit der ältesten Geschichte Südböhmens sowie auch mit der Besiedlung während der Hallstatt- und Latenezeit beschäftigt, hat schrittweise einen kommentierten Katalog aller bekannten Fundstellen und Funde von den Hügelgräberfeldern der Hallstatt- und frühen Latenezeit (Ha C bis LT A) zusammengestellt. Die Befunde stammen aus den insgesamt 377 einzelnen Begräbnisareale dieser Zeitperiode. die sich in den Katastergebieten von 188 Gemeinden befinden (Stand Ende 2015). Es wurden dabei auch verschiedenste Archiv- und Literaturquellen ausgenützt und das gesammelte Fundmaterial wurde noch mit den Fototafeln 1-60 und auf den Tafeln 1-418 auch mit der zeichnerischen Dokumentation aller bis heute in Museen und Sammlungen erhaltenen Funde ergänzt. Diese Publikation, die lange Jahren in der tschechischen Archäologie gefehlt hat, macht der breiten fachlichen Öffentlichkeit ein umfangreiches Fundmaterial zugänglich.

Inhaltsverzeichnis

Díl 1 – Katalog

ÚVOD
• Poznámky ke katalogu (Vorbemerkungen zum Katalog)
• Seznam lokalit
• Seznam muzeí a sbírek, v nichž uloženy, studovány a dokumentovány nálezy
• Použité zkratky

KATALOG LOKALIT A NÁLEZÙ
• Literatura a prameny
Seznam pøíloh 1-13
Seznam fototabulek 1-60
Pøílohy 1-13
Fototabulky 1-60

TABULKY
• Seznam tabulek 1-418
• Tab. 1-418

Textband (Díl 2) ist für 2020 geplant. Es gibt die Möglichkeit, diesen schon vorzubestellen.

Díl 2 – Text

TEXT
• Resume: Die Hügelgräberfelder der Hallstatt- (Ha C – D) und frühen Latenezeit (LT A) in Südböhmen
• Literatura a prameny
• Seznam obrazové pøílohy v textu
• Seznam map
• Grafy a tabely

Gewicht 4297 g
Bestellnr

6-8-74

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Epochen & Themen

Hauptgruppe

vorrömische Eisenzeit

Untergruppe
ISBN
KurzbezTitel

Mohylová pohøebištì doby halštatské (Ha C-D) a èasnì laténské (LT A) v jižních Èechách – Die Hügelgräberfelder der Hallstatt- (Ha C-D) und frühen Latènezeit (LT A) in Südböhmen

Autor

Jan Michálek – Herausgeber: Institute of Archaeology of CAS, Prague in cooperation with the Museum of Southern Bohemia in Èeské Budìjovice

Erscheinungsjahr

Praha 2017

TechnischeAbgaben

1119 pp., 1st and 2nd volume: 664 pp., incl. 57 pp. of illustrations, 61 pp. of photo plates; 3rd vol.: 445 pp. of plates, 30, 2 x 21, 4 cm, Festeinband

Inhalt

Neodmyslitelnou souèástí kulturní krajiny jihoèeského regionu jsou poèetná pravìká a ranì støedovìká mohylová pohøebištì. Ta zde byla zakládána již od starší doby bronzové (2200 až 1600 pø. n.l.), k jejich renesanci došlo v dobì halštatské až èasnì laténské (700 až 480 pø. n. 1.) a naposledy ještì v raném støedovìku (8. až 10. stol. n. l.). Rozsáhlé i drobnìjší areály pohøebních monumentù se dodnes dochovaly na rozdíl od jiných regionù – v relativnì velkém poètu díky rozsáhlým lesním komplexùm nedotèeným zemìdìlskou kultivací. Od poèátkù archeologie se také staly støedem zájmu badatelù. S jejich neodbornými výkopy se setkáváme již od 30. let 19. století a s odbornì vedenými výzkumy od poloviny téhož vìku. Komplexní odborný a multidisciplinární výzkum však zapoèal až pozdìji, nìkdy po polovinì 20. století a pøedevším v jeho poslední tøetinì. Autor, který se již témìø šedesát let vìnuje poznání celé nejstarší historie jižních Èech a zároveò také otázkám osídlení v dobì halštatské a laténské, postupnì sestavil komentovaný katalog všech známých lokalit a nálezù z mohylových pohøebišt doby halštatské a èasnì laténské (Ha C až LT A) pocházejících z celkem 377 jednotlivých pohøebních monumentù uvedeného období, dochovaných dodnes na katastrech 188 obcí (stav na konci roku 2015). Pøi jeho sestavování bylo èerpáno z nejrùznìjších archivních a literárních pramenù a shromáždìný nálezový fond doplòuje fotografická pøíloha (fototab. 1-60) a prùvodní kresebná dokumentace všech nálezù dochovaných v muzejních sbírkách (tab. 1-418). Publikace tak zpøístupòuje rozsáhlý nálezový fond, který široká odborná veøejnost postrádala a který v èeské a støedoevropské archeologii po dlouhá léta chybìl. Einen untrennbaren Bestandteil der dominanten Elemente in der Kulturlandschaft der südböhmischen Region stellen die zahlreichen vorgeschichtlichen und frühmittelalterlichen Hügelgräberfelder dar. Diese wurden hier schon seit der frühen Bronzezeit (2200 -1600 v. Chr.) gegründet, sie entstanden aber auch noch später in der Hallstatt- und frühen Latenezeit (700 – 480 v. Chr.) und zum letzten Mal wurden sie noch im frühen Mittelalter (8. bis 10 Jh. n. Ch.) errichtet. Diese geräumigen und auch nur die unzahlreichen und kleineren Areale mit überirdischen Begräbnismonumenten wurden hier, zum Unterschied von den anderen tschechischen Regionen, bis heute dank der weiträumigen und unbewirtschafteten Waldflächen in relativ hoher Anzahl erhalten. Von den Anfängen der archäologischen Forschungen stehen die Hügelgräberfelder im Mittelpunkt des Interesses der Wissenschaftler. Die unqualifiziert durchgeführten Ausgrabungen sind hier schon seit 30er Jahren des 19. Jahrhunderts zu sehen, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden dann die Grabungen fachlich durchgeführt. Die komplexe und multidisziplinäre Forschung begann dann erst später, also seit der Mitte und vor allem am Ende des 20. Jahrhunderts. Der Autor, der sich nahezu sechzig Jahren mit der ältesten Geschichte Südböhmens sowie auch mit der Besiedlung während der Hallstatt- und Latenezeit beschäftigt, hat schrittweise einen kommentierten Katalog aller bekannten Fundstellen und Funde von den Hügelgräberfeldern der Hallstatt- und frühen Latenezeit (Ha C bis LT A) zusammengestellt. Die Befunde stammen aus den insgesamt 377 einzelnen Begräbnisareale dieser Zeitperiode. die sich in den Katastergebieten von 188 Gemeinden befinden (Stand Ende 2015). Es wurden dabei auch verschiedenste Archiv- und Literaturquellen ausgenützt und das gesammelte Fundmaterial wurde noch mit den Fototafeln 1-60 und auf den Tafeln 1-418 auch mit der zeichnerischen Dokumentation aller bis heute in Museen und Sammlungen erhaltenen Funde ergänzt. Diese Publikation, die lange Jahren in der tschechischen Archäologie gefehlt hat, macht der breiten fachlichen Öffentlichkeit ein umfangreiches Fundmaterial zugänglich. Inhaltsverzeichnis Díl 1 – Katalog ÚVOD • Poznámky ke katalogu (Vorbemerkungen zum Katalog) • Seznam lokalit • Seznam muzeí a sbírek, v nichž uloženy, studovány a dokumentovány nálezy • Použité zkratky KATALOG LOKALIT A NÁLEZÙ • Literatura a prameny Seznam pøíloh 1-13 Seznam fototabulek 1-60 Pøílohy 1-13 Fototabulky 1-60 TABULKY • Seznam tabulek 1-418 • Tab. 1-418 Textband (Díl 2) ist für 2020 geplant. Es gibt die Möglichkeit, diesen schon vorzubestellen. Díl 2 – Text TEXT • Resume: Die Hügelgräberfelder der Hallstatt- (Ha C – D) und frühen Latenezeit (LT A) in Südböhmen • Literatura a prameny • Seznam obrazové pøílohy v textu • Seznam map • Grafy a tabely

Besonderheiten