Archeologicke rozhledy 2019 sešti 1

15,00 

OBSAH:

Klára Šabatová – David Parma
Pohøbívání v závìru starší doby bronzové na Moravì: chronologie, typologie a absolutní data
Burial customs at the end of the Early Bronze Age in Moravia: chronology, typology and absolute dates

Milan Salaš – Šárka Msallamová
Bronzová ochranná zbroj doby popelnicových polí na Moravì a pøíspìvek k technologii bronzových pancíøù
Urnfield period bronze protective armour in Moravia and a contribution to the understanding of bronze cuirasses technology

£ukasz Kowalski – Aldona Garbacz-Klempka – Jacek Gackowski – Dominik Œcibior – Ma³gorzata Perek-Nowak – Kamil Adamczak – Piotr D³ugosz
Towards direct casting: Archaeometallurgical insight into a bronze mould from Elgiszewo, Poland, 900–700 BC
K pøímému odlévání: bronzová licí forma z Elgiszewa, Polsko, 900–700 pø. n. l.

Venceslas Kruta
Considérations sur la signification et l’origine de la fibulepectoral de Želenice en Bohême
Úvahy o významu a pùvodu spony ze Želenic

Petr Žákovský – David Vích
Pár zlacených ostruh od hradu Zítkova u Chocnì ve východních Èechách
A pair of gold-plated spurs from Zítkov Castle near Choceò in east Bohemia

Martin Oliva – Petr Kostrhun
Èeská archeologie pod jhem nacismu ve svìtle interetnických vztahù
Czech archaeology under the yoke of Nazism in light of interethnic relations

NOVÉ PUBLIKACE

Jiøí Macháèek, Elisabeth Nowotny: Thunau am Kamp – Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf der Oberen Holzwiese. Mit Beiträgen von Karina Grömer, Martin Ježek, Mathias Mehofer, Erich Nau, Gabriela Ruß-Popa und Sirin Uzunoglu-Obenaus (Wien 2018)

Jan Kypta, Przemys³aw Nocuñ (red.): Wie¿a ksi¹¿êca w Siedlêcinie w œwietle dotychczasowych badañ. Podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu (Siedlêcin – Pêkowice – Kraków 2016)

Jan Kypta, Jörg Ansorge – Torsten Rütz: Quartier 17. Archäologische und bauhistorische Zeugnisse der Stralsunder Stadtgeschichte (Schwerin 2016)

Pavel Burgert, Martin Furholt: Das ägäische Neolithikum und Chalkolithikum. Transformationen sozialer Handlungsmuster in Anatolien und Griechenland zwischen 6500 und 4000 v. Chr. (Bonn 2017)

Josef Unger, Simon Hardmaier: Altreu im Mittelalter. Eine Stadtwüstung im Kanton Solothurn (Basel 2018)

Jan Kypta, Kamil Podroužek: Èlovìk a pískovec. Tøi pøípadové studie osídlení pískovcù s teoretickým úvodem o metodì formální analýzy archeologizovaných staveb (Ústí nad Labem – Praha 2018)

Pavel Burgert, Joanna Pyzel: Kultury pamiêci, kultury zapomienia. Osady pierwszych rolników w percepci m³odszych ugrupowañ naddunajskich. Studium wybranych przypadków (Gdañsk 2018)

Jan Kypta, Petr Žákovský – Zdenìk Schenk: Støedovìké a ranì novovìké zbranì Pøerovska. Zbranì a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce tøicetileté války (Pøerov – Brno 2017)

Gewicht 366 g
Bestellnr

6-10-2019-1

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Archeologicke rozhledy

Untergruppe

Archeologicke rozhledy

ISBN
KurzbezTitel

Archeologicke rozhledy 2019 sešti 1

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2019

TechnischeAbgaben

152 stran, Czech, abstract in English, 23, 5 x 16, 5 cm, paperback

Inhalt

OBSAH: Klára Šabatová – David Parma Pohøbívání v závìru starší doby bronzové na Moravì: chronologie, typologie a absolutní data Burial customs at the end of the Early Bronze Age in Moravia: chronology, typology and absolute dates Milan Salaš – Šárka Msallamová Bronzová ochranná zbroj doby popelnicových polí na Moravì a pøíspìvek k technologii bronzových pancíøù Urnfield period bronze protective armour in Moravia and a contribution to the understanding of bronze cuirasses technology £ukasz Kowalski – Aldona Garbacz-Klempka – Jacek Gackowski – Dominik Œcibior – Ma³gorzata Perek-Nowak – Kamil Adamczak – Piotr D³ugosz Towards direct casting: Archaeometallurgical insight into a bronze mould from Elgiszewo, Poland, 900–700 BC K pøímému odlévání: bronzová licí forma z Elgiszewa, Polsko, 900–700 pø. n. l. Venceslas Kruta Considérations sur la signification et l’origine de la fibulepectoral de Želenice en Bohême Úvahy o významu a pùvodu spony ze Želenic Petr Žákovský – David Vích Pár zlacených ostruh od hradu Zítkova u Chocnì ve východních Èechách A pair of gold-plated spurs from Zítkov Castle near Choceò in east Bohemia Martin Oliva – Petr Kostrhun Èeská archeologie pod jhem nacismu ve svìtle interetnických vztahù Czech archaeology under the yoke of Nazism in light of interethnic relations NOVÉ PUBLIKACE Jiøí Macháèek, Elisabeth Nowotny: Thunau am Kamp – Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf der Oberen Holzwiese. Mit Beiträgen von Karina Grömer, Martin Ježek, Mathias Mehofer, Erich Nau, Gabriela Ruß-Popa und Sirin Uzunoglu-Obenaus (Wien 2018) Jan Kypta, Przemys³aw Nocuñ (red.): Wie¿a ksi¹¿êca w Siedlêcinie w œwietle dotychczasowych badañ. Podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu (Siedlêcin – Pêkowice – Kraków 2016) Jan Kypta, Jörg Ansorge – Torsten Rütz: Quartier 17. Archäologische und bauhistorische Zeugnisse der Stralsunder Stadtgeschichte (Schwerin 2016) Pavel Burgert, Martin Furholt: Das ägäische Neolithikum und Chalkolithikum. Transformationen sozialer Handlungsmuster in Anatolien und Griechenland zwischen 6500 und 4000 v. Chr. (Bonn 2017) Josef Unger, Simon Hardmaier: Altreu im Mittelalter. Eine Stadtwüstung im Kanton Solothurn (Basel 2018) Jan Kypta, Kamil Podroužek: Èlovìk a pískovec. Tøi pøípadové studie osídlení pískovcù s teoretickým úvodem o metodì formální analýzy archeologizovaných staveb (Ústí nad Labem – Praha 2018) Pavel Burgert, Joanna Pyzel: Kultury pamiêci, kultury zapomienia. Osady pierwszych rolników w percepci m³odszych ugrupowañ naddunajskich. Studium wybranych przypadków (Gdañsk 2018) Jan Kypta, Petr Žákovský – Zdenìk Schenk: Støedovìké a ranì novovìké zbranì Pøerovska. Zbranì a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce tøicetileté války (Pøerov – Brno 2017)

Besonderheiten

Ältere Ausgaben vor 2016 auf Anfrage