PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CX / 2019

50,00 

Obsa – Contents – Inhalt:

Miroslav Dobeš – Marek Fikrle – Aleš Drechsler – Karel Faltýnek – Pavel Fojtík – Jakub Halama – Zuzana Jarùšková – Marek Kalábek – Jana Langová – Zdenìk Schenk – Samuel Španihel – Jaroslav Peška
Eneolitická mìdìná industrie na Moravì. Nové a staronové nálezy ve svìtle stávajících poznatkù o vývoji støedoevropské metalurgie.
Die äneolithische Kupferindustrie in Mähren. Neue und alt-neue Funde im Licht der bestehenden Erkenntnisse über die Entwicklung der mitteleuropäischen Metallurgie.

Miloslav Chytráèek – Ondøej Chvojka – Markus Egg – Jan John – Jan Michálek – Jaroslav Cícha – Jindøich Hladil – Peter Koník – Radka Kozáková – Roman Køivánek – René Kyselý – Antonín Majer – Jan Novák – Jaroslav Pavelka – Michaela Rašková Zelinková – Petra Stránská – Ivo Svìtlík – Tereza Šálková
Interdisciplinární výzkum knížecí mohyly doby halštatské v Rovné u Strakonic. Reprezentace sociální identity a symbolika umìleckého projevu elit starší doby železné.
An Interdisciplinary Study of the Princely Hallstatt Period Barrow in Rovná in the Strakonice District. Representation of Social Identity and Symbolism of the Artistic Expression of Early Iron Age Elite.

Jiøí Košta – Jiøí Hošek – Petr Dresler – Jiøí Macháèek – Renáta Pøichystalová
Velkomoravské meèe z Pohanska u Bøeclavi a okolí – nová revise.
Great Moravian swords from Pohansko near Bøeclav and the surrounding area – a new revision.

Petr Dresler – Vít Beran
Zemìdìlské nástroje ranì støedovìkého obyvatelstva Pohanska u Bøeclavi.
Agricultural tools of the Early Medieval Population of Pohansko near Bøeclav.

David Novák
Funkèní klasifikace a vývoj vrchnostenských sídel ve støedovìkých a ranì novovìkých Èechách.
The Functional Classification and Development of Elite Seats in Medieval and Early Modern Bohemia.

Recenze — Reviews — Rezensionen

Ulrike Wels-Weyrauch, Die Dolche in Bayern. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung VI, Band 15 (rec. Lubor Smejtek).

Thorsten Rabsilber – Holger Wendling – Karin Wiltschke-Schrotta, Der Dürrnberg bei Hallein. Die Gräbergruppe im Eislfeld. Teil I–II. Dürrnberg-Forschungen, Band 10 (rec. Miloslav Chytráèek).

Maciej Karwowski – Vladimír Salaè – Susanne Sievers /Hrsg./, Boier zwischen Realität und Fiktion. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 21 (rec. Tomáš Mangel).

Jürgen Süß – Brigitte Gräf,Lopodunum VI. Die 3D-Rekonstruktion des römischen Forums von Ladenburg. Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg, Band 6 (rec. Josef Souèek).

Karl Peschel, Das elbgermanische Gräberfeld Großromstedt in Thüringen. Eine Bestandsaufnahme. Römisch-Germanische Forschungen, Band 74 (rec. Eduard Droberjar).

Adéla Balcárková – Petr Dresler – Jiøí Macháèek, Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 476 (rec. Ivana Boháèová).

Mario Schwarz /Hrsg./, Die Wiener Hofburg im Mittelalter. Von der Kastellburg bis zu den Anfängen der Kaiserresidenz. Veröffentlichungen zur Bau und Funktionsgeschichte der Wiener Hofburg, Band 1 (rec. Rudolf Procházka).

Gewicht 1947 g
Bestellnr

6-10-2-2019

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Pamatky archeologicke

Untergruppe

Pamatky archeologicke

ISBN
KurzbezTitel

PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CX / 2019

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2019

TechnischeAbgaben

400 stran, Czech, Abstract in English, 30, 5 x 21, 5 cm, Hardcover

Inhalt

Obsa – Contents – Inhalt: Miroslav Dobeš – Marek Fikrle – Aleš Drechsler – Karel Faltýnek – Pavel Fojtík – Jakub Halama – Zuzana Jarùšková – Marek Kalábek – Jana Langová – Zdenìk Schenk – Samuel Španihel – Jaroslav Peška Eneolitická mìdìná industrie na Moravì. Nové a staronové nálezy ve svìtle stávajících poznatkù o vývoji støedoevropské metalurgie. Die äneolithische Kupferindustrie in Mähren. Neue und alt-neue Funde im Licht der bestehenden Erkenntnisse über die Entwicklung der mitteleuropäischen Metallurgie. Miloslav Chytráèek – Ondøej Chvojka – Markus Egg – Jan John – Jan Michálek – Jaroslav Cícha – Jindøich Hladil – Peter Koník – Radka Kozáková – Roman Køivánek – René Kyselý – Antonín Majer – Jan Novák – Jaroslav Pavelka – Michaela Rašková Zelinková – Petra Stránská – Ivo Svìtlík – Tereza Šálková Interdisciplinární výzkum knížecí mohyly doby halštatské v Rovné u Strakonic. Reprezentace sociální identity a symbolika umìleckého projevu elit starší doby železné. An Interdisciplinary Study of the Princely Hallstatt Period Barrow in Rovná in the Strakonice District. Representation of Social Identity and Symbolism of the Artistic Expression of Early Iron Age Elite. Jiøí Košta – Jiøí Hošek – Petr Dresler – Jiøí Macháèek – Renáta Pøichystalová Velkomoravské meèe z Pohanska u Bøeclavi a okolí – nová revise. Great Moravian swords from Pohansko near Bøeclav and the surrounding area – a new revision. Petr Dresler – Vít Beran Zemìdìlské nástroje ranì støedovìkého obyvatelstva Pohanska u Bøeclavi. Agricultural tools of the Early Medieval Population of Pohansko near Bøeclav. David Novák Funkèní klasifikace a vývoj vrchnostenských sídel ve støedovìkých a ranì novovìkých Èechách. The Functional Classification and Development of Elite Seats in Medieval and Early Modern Bohemia. Recenze — Reviews — Rezensionen Ulrike Wels-Weyrauch, Die Dolche in Bayern. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung VI, Band 15 (rec. Lubor Smejtek). Thorsten Rabsilber – Holger Wendling – Karin Wiltschke-Schrotta, Der Dürrnberg bei Hallein. Die Gräbergruppe im Eislfeld. Teil I–II. Dürrnberg-Forschungen, Band 10 (rec. Miloslav Chytráèek). Maciej Karwowski – Vladimír Salaè – Susanne Sievers /Hrsg./, Boier zwischen Realität und Fiktion. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 21 (rec. Tomáš Mangel). Jürgen Süß – Brigitte Gräf, Lopodunum VI. Die 3D-Rekonstruktion des römischen Forums von Ladenburg. Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg, Band 6 (rec. Josef Souèek). Karl Peschel, Das elbgermanische Gräberfeld Großromstedt in Thüringen. Eine Bestandsaufnahme. Römisch-Germanische Forschungen, Band 74 (rec. Eduard Droberjar). Adéla Balcárková – Petr Dresler – Jiøí Macháèek, Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 476 (rec. Ivana Boháèová). Mario Schwarz /Hrsg./, Die Wiener Hofburg im Mittelalter. Von der Kastellburg bis zu den Anfängen der Kaiserresidenz. Veröffentlichungen zur Bau und Funktionsgeschichte der Wiener Hofburg, Band 1 (rec. Rudolf Procházka).

Besonderheiten