Archaeologica Pragensia 18. Archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy věnovaný Zdeňku Dragounovi a Michalu Trymlovi k šedesátinám

28,00 

Artikelnummer: 6-8-23 Kategorien: ,

Osmnácté číslo tradiční řady zabývající se pražskou archeologií je věnováno Z. Dragounovi a M. Trymlovi k jejich významným životním jubileím. Vedle tematicky pestré mozaiky příspěvků zabývajících se vesměs archeologií středověké Prahy se proto mimořádně objevují i některá další témata, konvenující s činností jubilantů. Většina z nich se týká problematiky archeologie staveb či středověkých měst, a to včetně příspěvků zahraničních (Polsko, Bělorusko). Sborník je vybaven mj. bibliografickým soupisem prací obou autorů.

The eighteenth issue of the traditional series dealing with Prague archeology is dedicated to Z. Dragoun and M. Tryml on their significant anniversaries. Therefore, in addition to the thematically diverse mosaic of articles dealing mainly with the archeology of medieval Prague, there are also some other topics that are in agreement with the activities of jubilees. Most of them concern the issue of archeology of buildings or medieval cities, including foreign contributions (Poland, Belarus). The collection is equipped with, among other things, a bibliographic list of works by both authors.

Slovo editorů

Jubilantům
PETR SOMMER
Šedesátka dr. Zdeňka Dragouna a dr. Michala Trymla

JAN BARTONÍČEK
Zdeněk Dragoun, renesanční duch v barokním hávu

MICHAL BUREŠ – JAN HAVRDA
Duchem stále mladý Michal Tryml, šedesátiletý

Archeologie domácí

IVANA BOHÁČOVÁ
Pohanské rituály či běžné řemeslo? Příspěvek k poznání zázemí Pražského hradu na přelomu raného a vrcholného středověku
The Pagan rituals or an ordinary craft? A contribution towards the knowledge of the Prague Castle background on the verge of Early and High Middle Ages

PAVEL BŘICHÁČEK – ANEŽKA MERHAUTOVÁ – MIROSLAV RICHTER – PETR SOMMER
Opatský hrob z doby počátků Ostrova u Davle
Abbot’s grave from the period of the beginning of Ostrov u Davle

PETRA STRÁNSKÁ
Antropologické posouzení kostrového nálezu ze zděné hrobky nalezené v románském ambitu, sonda 7, sektor 4, v zaniklém klášteře Ostrov u Davle

JARMILA ČIHÁKOVÁ – MIROSLAV KOVÁŘ
Příspěvek k poznání raně gotického stavebního vývoje kostela sv. Tomáše v Praze
Contribution towards the knowledge of the Early Gothic building development of the church of St. Thomas at Prague

JAN HAVRDA
Kampa – ostrov povodní a navážek. Nástin vývoje na základě archeologických pramenů
Kampa – the island of floods and embankments. An outline of its development based on archaeological sources

MICHAL KOSTKA
Aquamanile z Čakovic
Aquamanile from Čakovice

ZDENĚK LOCHMANN – JIŘÍ VACHUDA
Románský hřbitov u kostela sv. Haštala v Praze na Starém Městě
Romanesque graveyard by the St. Haštal church at the Old Town of Prague

KAREL NOVÁČEK
Starobylá a ještě starobylejší: vytváření historického významu rotundy sv. Petra ve Starém Plzenci během 20. století
Ancient and even more ancient: the creation of historical significance of the St. Peter’s rotunda church at Starý Plzenec during the 20th century

MARTIN OMELKA
Nález neobvykle členěného medailonu s vyobrazením kříže svatého Benedikta a Zachariášova požehnání ze Šporkovy ulice čp. 322/III v Praze
The find of unusually divided medallion with motif of St. Benedict’s cross and Zachary’s blessing from Šporkova street No. 322/III in Prague

JAROSLAV PODLISKA
Podolí – osada před branami města. Příspěvek k poznání podob sídelního zázemí historické Prahy
Podolí – the village before the City gates. A contribution towards the knowledge of variability in settlement background of historical Prague

MICHAEL RYKL
Románský detail v domě čp. 234/I v Jilské ulici na Starém Městě pražském
Romanesque detail in the house No. 234/I in Jilská street at the Old Town of Prague

MICHAELA SELMI WALLISOVÁ – DENIS KLEIN
Aplikace GIS při zpracování archeologického výzkumu v Židovské zahradě na Novém Městě pražském
Application of GIS in processing of data from archaeological excavation in Židovská zahrada at the New Town of Prague

MICHAELA SELMI WALLISOVÁ – VENDULKA OTAVSKÁ
Útržky textilu z „Jámy“ z Prahy – Nového Města
Scraps of textile from “Jáma” at the New Town of Prague

PETR STAREC
Úsek staroměstského hradebního příkopu pod čp. 373-I v ulici 28. října v Praze
A section of the Old Town fortification ditch underneath the house No. 373-I in the 28. října street at Prague

KATEŘINA TOMKOVÁ
Příspěvek ke studiu proměn osídlení v severním a západním sousedství Pražského hradu v raném středověku
Contribution towards the study of transformations of the settlement in northern and western vicinity of the Prague Castle in Early Middle Ages

JIŘÍ VARHANÍK
K interpretaci výsledků archeologického výzkumu v Týnci nad Sázavou
The contribution towards the interpretation of results of the archaeological excavation at Týnec nad Sázavou

JAN ZAVŘEL
Geologická problematika archeologického poznání Nového Města pražského
The geological aspects of the archaeological knowledge on the New Town of Prague

Archeologie zahraniční
TOMASZ CYMBALAK
Wybrane znaleziska podkówek do butów z terenu Czech na tle analogii środkowo-europejskich
Selected finds of shoe fittings from Czech Republic in the Central European context

JANUSZ FIRLET
Hortus conclusus. Królewskich Ogrodów na Wawelu
Hortus conclusus. The Royal gardens of Wawel

ALAKSANDR KRAUCEVIČ
Badania archeologiczne starożitnych miast Białorusi
Archaeological excavation of historical towns in Belarus

Úvahy o počátcích Prahy
HUBERT JEČNÝ
Pevnosti v Pražské kotlině. Jedna z pravděpodobných historických interpretací
Fortresses of the Prague Basin. One of probable historical interpretations

…a jedna vize závěrem
MIROSLAVA ŠMOLÍKOVÁ
Pražské archeologické muzeum

…ze života a práce jubilantů
Bibliografie Zdeňka Dragouna (* 28. 10. 1946)

Bibliografie Michala Trymla (* 14. 5. 1946)

Oslavenci dříve… a nyní

Gewicht 832 g
Größe 23 × 17 cm
Bestellnr

6-8-23

KurzbezTitel

Archaeologica Pragensia 18. Archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy věnovaný Zdeňku Dragounovi a Michalu Trymlovi k šedesátinám

Autor

Boháčová, I. – Havrda, J. – Podliska, J. – Šmolíková, M., eds

Erscheinungsjahr

Praha 2007

Technische Angaben

364 pp. with figs. English summary