Klecany. Ran? st?edov?ká poh?ebišt? I / II – Kle?any. Frühmittelalterliche Gräberfelder I / II

39,00 

Artikelnummer: 6-8-72 Kategorien: ,

In der Gemeinde Klecany, Kr. Prag-Ost sind bei den von N. Profantova 2000, 2005-2009 durchgeführten Grabung zwei zeitgleiche Gräberfelder (Klecany I und II) aus dem Ende des 9. und Anfang des 10. Jh. entdeckt worden. Während beim kleineren Gräberfeld Klecany II die meisten Gräber ausgegraben worden sind, konnte bei dem vom MaterIal her reicheren und größeren Gräberfeld Klecany I nur ein Teil der Skelette geborgen werden.
Auch trotz dieser Unvollständigkeit ist eine komplexe anthropologische Auswertung des Skelettmaterials aus allen Grabungssaisonen vorgenommen worden.

V obci Klecany, Kr. Praha-východ jsou dv? výsypky sou?asn? (Kle?any I. a II.) P?i výkopu N. Profantova 2000, 2005-2009 objevený na konci 9. a po?átku 10. století. Zatímco v?tšina hrobek na menším h?bitov? Klecany II. Byla vykopána, z hmotn? v?tšího a v?tšího Klecany I h?bitova se mohla zotavit jen ?ást kostlivc?.
P?es tuto neúplnost bylo provedeno komplexní antropologické hodnocení skeletového materiálu ze všech ro?ních období.

Inhaltsverzeichnis

BAND I

Úvod
• Predmluva
• Ceologiclcá a geomorfologická charakteristika Klecan a okoli (Lenka Lisá)
• Pohled do prav?kého osidleni Klecan

Poh?ebišt? Klecany I
• Archeologické výzkumy v Klecanech – zárnecké zahrad?
• Popis hrob? v souvislosti se záchrannými akcemi
• Analýza poh?ebišt?
• Analýza hrobové výbavy
• Exkursy

Poh?ebišt? Klecany II
• Úvod
• Popis hrob? (Na?a Profantová – Ivan Krutina)
• Analýza poh?ebišt?
• Analýza hrobové výbavy
• Místo záv?ru: Srovnáni nekropoli Klecany I a II

Poznatky o hradišti
• Dosavadni poznatky o hradišti
• Zázemi hradišti
• Záv?ry

Literatura
Rejst?ik

BAND II

Petra Stránská
• Poh?ebišt? Klecany I a II z pohledu antropologie
• Zachovalost kostrového materiálu
• Demografické charakteristiky
• Metrická charakteristika, stavba kostry, t?lesná výška
• Zdravotní stav chrupu

Martin Hájek
• Poh?ebišt? Klecany I a II z pohledu antropogenetiky
• Postup
• Výsledky
• Záv?r

Jakub Likovský
• Poh?ebišt? Klecany I a II z pohledu paleopatologie
• Úvod
• Vrozené a vývojové vady
• Degenerativní zm?ny a jiné nemoci páte?e
• Zan?tlivé zm?ny
• Zran?ní a arteficiální zásahy
• Projevy jiných nemocí
• Souhrn

René Kyselý
• Poh?ebišt? Klecany I. Zví?ecí kosti
• P?ehled materiálu a jeho determinace

Romana Ko?árová, Petr Ko?ár
• Poh?ebišt? Klecany I. D?eva na poh?ebišti
• Úvod a metodika
• Výsledky analýzy a diskuse
• Záv?r

Helena B?ezinová
• Klecany I a II. Textil z poh?ebiš?
• Úvod
• Textilní fragmenty na kovových p?edm?tech z archeologických nález?
• Textilní fragmenty z poh?ebišt? Klecany I
• Textilní fragmenty z poh?ebišt? Klecany II
• Shrnutí

Ji?í Hošek, Estel Ottenwelter
• Klecany I a II. P?ísp?vek k noží?ství v 10. stol.
• Užitá metodika pr?zkumu
• Pr?zkum a jeho výsledky
• Celkové zhodnocení

Alexandra Kloužková, Vladimír Hanyký?, Miroslav Bartuška
• Poh?ebišt? Klecany I a hradišt? Klecany – Analýza historické keramiky
• Stanovení chemického složení dodaných vzork? st?ep?
• Hodnocení mikrostruktury vzork? st?epových hmot z výbrus? optickým mikroskopem
• Hodnocení mikrostruktury vzork? st?epových hmot z výbrus? na optickém mikroskopu
• Diskuse výsledk? a záv?r
• Dodatek – analýzy zeminy

Lenka Lisá
• Klecany mikromofologie sediment? v archeologickém kontextu
• Úvod a základní charakteristika lokality
• Metodický p?ístup
• Výsledky
• Diskuse
• Záv?ry

Literatura
• Písemné prameny
• Použitá literatura
• Zkratky použité v literatu?e

Die frühmittelalterlichen Gräberfelder in Klecany – Zusammenfassung
• Gräberfeld I
• Gräberfeld II
• Schluss

Naturwissenschaftliche Analysen
• Gräberfeld Klecany I und II aus der Sicht der physischen Anthropologie (P. Stránská)
• Gräberfeld Klecany I und II aus der Sicht molekulargenetische Geschlechtsbestimmung bei den Knochenfunden (M. Hájek)
• Gräberfeld Klecany I und II. Gesundheitszustand (J. Likovský)
• Gräberfeld Klecany I. Zoologische Auswertung der Tierbeigaben (R. Kyselý)
• Gräberfeld Klecany I. Die Analyse der Holzfunde (P. und R. Ko?árovi)
• Gräberfeld Klecany I. und II. Die Textilfragmente (H. B?ezinová)
• Klecany I und II. Metallographische Messerforschung (J. Hošek, E. Ottenwelter)
• Klecany I und der Burgwall. Analysen historischer Keramik – Keramikgefäße und Scherben (A. Kloužková, V. Hanyký?, M. Bartuška)
• Klecany-Burgwall. Mikromorphologie der Sedimente im archäologischen Zusammenhang (L. Lisá)

Obrazové p?ílohy

Gewicht 2240 g
Bestellnr

6-8-72

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Einzeltitel

Untergruppe

Einzeltitel

ISBN
KurzbezTitel

Klecany. Ran? st?edov?ká poh?ebišt? I / II – Kle?any. Frühmittelalterliche Gräberfelder I / II

Autor

Na?a Profantová und Kolektiv – Herausgeber: Ústav archeologické památkové pé?e SZ ?ech, v.v.i. – Archeologický ústav AV ?R, Praha, v.v.i.

Erscheinungsjahr

Praha 2015

TechnischeAbgaben

2 Bände mit insgesamt 444 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tafeln in Farbe und S/W, Beiträge in Tschechisch und Deutsch, 30, 2 x 21, 5 x 2, 1 cm, Festeinband

Inhalt

In der Gemeinde Klecany, Kr. Prag-Ost sind bei den von N. Profantova 2000, 2005-2009 durchgeführten Grabung zwei zeitgleiche Gräberfelder (Klecany I und II) aus dem Ende des 9. und Anfang des 10. Jh. entdeckt worden. Während beim kleineren Gräberfeld Klecany II die meisten Gräber ausgegraben worden sind, konnte bei dem vom MaterIal her reicheren und größeren Gräberfeld Klecany I nur ein Teil der Skelette geborgen werden. Auch trotz dieser Unvollständigkeit ist eine komplexe anthropologische Auswertung des Skelettmaterials aus allen Grabungssaisonen vorgenommen worden. V obci Klecany, Kr. Praha-východ jsou dv? výsypky sou?asn? (Kle?any I. a II.) P?i výkopu N. Profantova 2000, 2005-2009 objevený na konci 9. a po?átku 10. století. Zatímco v?tšina hrobek na menším h?bitov? Klecany II. Byla vykopána, z hmotn? v?tšího a v?tšího Klecany I h?bitova se mohla zotavit jen ?ást kostlivc?. P?es tuto neúplnost bylo provedeno komplexní antropologické hodnocení skeletového materiálu ze všech ro?ních období. Inhaltsverzeichnis BAND I Úvod • Predmluva • Ceologiclcá a geomorfologická charakteristika Klecan a okoli (Lenka Lisá) • Pohled do prav?kého osidleni Klecan Poh?ebišt? Klecany I • Archeologické výzkumy v Klecanech – zárnecké zahrad? • Popis hrob? v souvislosti se záchrannými akcemi • Analýza poh?ebišt? • Analýza hrobové výbavy • Exkursy Poh?ebišt? Klecany II • Úvod • Popis hrob? (Na?a Profantová – Ivan Krutina) • Analýza poh?ebišt? • Analýza hrobové výbavy • Místo záv?ru: Srovnáni nekropoli Klecany I a II Poznatky o hradišti • Dosavadni poznatky o hradišti • Zázemi hradišti • Záv?ry Literatura Rejst?ik BAND II Petra Stránská • Poh?ebišt? Klecany I a II z pohledu antropologie • Zachovalost kostrového materiálu • Demografické charakteristiky • Metrická charakteristika, stavba kostry, t?lesná výška • Zdravotní stav chrupu Martin Hájek • Poh?ebišt? Klecany I a II z pohledu antropogenetiky • Postup • Výsledky • Záv?r Jakub Likovský • Poh?ebišt? Klecany I a II z pohledu paleopatologie • Úvod • Vrozené a vývojové vady • Degenerativní zm?ny a jiné nemoci páte?e • Zan?tlivé zm?ny • Zran?ní a arteficiální zásahy • Projevy jiných nemocí • Souhrn René Kyselý • Poh?ebišt? Klecany I. Zví?ecí kosti • P?ehled materiálu a jeho determinace Romana Ko?árová, Petr Ko?ár • Poh?ebišt? Klecany I. D?eva na poh?ebišti • Úvod a metodika • Výsledky analýzy a diskuse • Záv?r Helena B?ezinová • Klecany I a II. Textil z poh?ebiš? • Úvod • Textilní fragmenty na kovových p?edm?tech z archeologických nález? • Textilní fragmenty z poh?ebišt? Klecany I • Textilní fragmenty z poh?ebišt? Klecany II • Shrnutí Ji?í Hošek, Estel Ottenwelter • Klecany I a II. P?ísp?vek k noží?ství v 10. stol. • Užitá metodika pr?zkumu • Pr?zkum a jeho výsledky • Celkové zhodnocení Alexandra Kloužková, Vladimír Hanyký?, Miroslav Bartuška • Poh?ebišt? Klecany I a hradišt? Klecany – Analýza historické keramiky • Stanovení chemického složení dodaných vzork? st?ep? • Hodnocení mikrostruktury vzork? st?epových hmot z výbrus? optickým mikroskopem • Hodnocení mikrostruktury vzork? st?epových hmot z výbrus? na optickém mikroskopu • Diskuse výsledk? a záv?r • Dodatek – analýzy zeminy Lenka Lisá • Klecany mikromofologie sediment? v archeologickém kontextu • Úvod a základní charakteristika lokality • Metodický p?ístup • Výsledky • Diskuse • Záv?ry Literatura • Písemné prameny • Použitá literatura • Zkratky použité v literatu?e Die frühmittelalterlichen Gräberfelder in Klecany – Zusammenfassung • Gräberfeld I • Gräberfeld II • Schluss Naturwissenschaftliche Analysen • Gräberfeld Klecany I und II aus der Sicht der physischen Anthropologie (P. Stránská) • Gräberfeld Klecany I und II aus der Sicht molekulargenetische Geschlechtsbestimmung bei den Knochenfunden (M. Hájek) • Gräberfeld Klecany I und II. Gesundheitszustand (J. Likovský) • Gräberfeld Klecany I. Zoologische Auswertung der Tierbeigaben (R. Kyselý) • Gräberfeld Klecany I. Die Analyse der Holzfunde (P. und R. Ko?árovi) • Gräberfeld Klecany I. und II. Die Textilfragmente (H. B?ezinová) • Klecany I und II. Metallographische Messerforschung (J. Hošek, E. Ottenwelter) • Klecany I und der Burgwall. Analysen historischer Keramik – Keramikgefäße und Scherben (A. Kloužková, V. Hanyký?, M. Bartuška) • Klecany-Burgwall. Mikromorphologie der Sedimente im archäologischen Zusammenhang (L. Lisá) Obrazové p?ílohy

Besonderheiten