Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Pohřebiště, díl. 2

49,00 

Kolektivní monografie prezentuje komplexní analýzu raně středověkých pohřebišť významného raně středověkého hradiště Levý Hradec (Žalov, obec Roztoky). Obsahuje vyhodnocení proměn pohřebního ritu v 9. – 12. století, které reflektují proměny duchovního světa společnosti související s christianizačními procesy. Analyzováno je široké spektrum nálezů tvořících součást hrobových výbav se zvláštním důrazem na vývoj raně středověkého šperku z kovu a skla. Představeno je nové typologické schéma akcentující technologické členění šperku z kovů dovolující propojit vývoj šperků období s dominancí velkomoravských vlivů a období módy esovitých záušnic, šperky z pohřebišť i z depotů. Sledována je geneze konceptu českých klenotnických dílen. Propojení získaných poznatků dovoluje představit shody a rozdíly mezi jednotlivými komunitami sídelního areálu Levý Hradec, odrážející rozdílné časové zařazení i sociální kontext. Srovnání pohřebišť v širším okolí aglomerace Levý Hradec-Klecany, Pražského hradu a Mělnicka ilustruje stratifikaci opevněných sídel. Součástí sociálního diskursu je tematika výživy levohradecké populace na základě izotopové analýzy. Monografie obsahuje dodatky ke katalogu pohřebišť publikovanému v prvním dílu a aktualizovaný antropologický souhrn.

Obsah

ČÁST – POHŘEBIŠTĚ (K. TOMKOVÁ)

Úvodem

Vývoj fondu pramenů a zpracování raně středověkých pohřebišť a dalších dokladů pohřebních aktivit na Levém Hradci a jeho předpolí
• Pohřebiště Žalov-cihelna (ŽAC)
• Pohřebiště Žalov — Na Panenské (ŽAP)
• Pohřebiště Levohradecká (ŽAL)
• Levý Hradec — hřbitov u kostela sv. Klimenta (ŽAK)
• Další doklady pohřebních aktivit na katastru‘ Žalova
• Chronologické intermezzo

Variabilita pohřebního ritu v kontextu metody výzkumu a memoriální funkce hrobu
• Pohřebiště Žalov-cihelna B, Žalov — Na Panenské
• Hřbitov u kostela sv. Klimenta a otázka raně středověkého pohřbívání v interiéru kostela
• Levohradecká pohřebiště, memoriální tradice pohřebišť a memoriální funkce hrobů

Pohřebiště levohradeckých obyvatel z pohledu hmotné kultury
• Nálezy ze zásypů hrobů
• Organické materiály
• Nádoby
• Železné artefakty
• Mince
• Ostatní nálezy

Šperky, ozdoby a oděvní doplňky
• Stav fondu a jeho zpracování
• Poloha, uspořádání a funkce šperků
• Náušnice, záušnice — jednoduchý drátěný šperk
• Náušnice, záušnice — jednoduchý drátěný šperk s plechovými prvky
• Náušnice/ záušnice s filigránem a granulací
• Průřez náušnicemi ze žalovských pohřebišť
• Gombíky
• Prsteny
• Ostatní ozdoby z kovů
• Nákrčníky, náhrdelníky, ozdoby z korálků
• Šperk v kontextu studia chronologie pohřebišť obyvatel Levého Hradce
• Šperky jako zrcadlo kulturních a ekonomických změn

Sociální aspekty studia pohřebišť Levého Hradce
• Sociální aspekty pohřebního ritu
• Hroby bez výbavy
• Pohřebiště obyvatel Levého Hradce z pohledu hrobových výbav — lidé a předměty
• Možnosti a problémy interpretace sociální výpovědi hrobového inventáře na příkladu srovnání vybraných pohřebišť
• Praha a Levý Hradec — sociální struktura a sociální topografie pohřebišť
• K vypovídacím možnostem pohřebišť pražské aglomerace, aglomerace Levý Hradec — Klecany a Mělníka

ČÁST – STUDIE

• Několik poznámek k tématu archeologie vejce (K. Tomková)
• Ocílky a štípaná industrie z pohledu analýzy (K. Tomková)
• Raně středověký meč ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v kontextu vývoje mečů 9. a 10. století (J. Košta — J. Hošek)
• K významu nálezů ostruh a seker ze žalovských pohřebišť (N. Profantová)
• České dílny, nebo import? Několik poznámek ke studiu raně středověké klenotnické výroby v Cechách (K. Tomková)
• Levohradecká populace z pohledu antropologie (P. Stránská)
• Variabilita stravy v rámci souboru populační skupiny z pohřebišť Žalov-cihelna a Žalov — Na Panenské (S. Drtikolová Kaupová)

ČÁST KATALOG – DODATKY

• Výzkum raně středověkých hrobů v Žalově — Na Panenské v sezóně 2013 (R. Brejcha, K. Tomková)
• Hřbitov u kostela sv. Klimenta — nové poznatky záchranného výzkumu v roce 2016 (P. Tomanová)

PŘÍLOHY K 1. ČÁSTI

Příloha I. Žalov — Na Panenské. Pohřební ritus ve vztahu k antropologickým charakteristikám.
Příloha II. Žalov-cihelna B. Pohřební ritus ve vztahu k antropologickým charakteristikám.
Příloha III. Keramika z pohřebiště Žalov — Na Panenské.
Příloha IV. Keramika z pohřebiště Žalov-cihelna A.
Příloha V. Keramika z pohřebiště Žalov-cihelna B.
Příloha VI. Žalov — Na Panenské. Hrobové výbavy ve vztahu k antropologickému určení a orientaci hrobů.
Příloha VII. Žalov-cihelna B. Hrobové výbavy ve vztahu k antropologickému určení a orientaci hrobů.
Příloha VIII. Raně středověká pohřebiště na Levém Hradci, v Klecanech a jejich širším zázemí.
Příloha IX. Raně středověká pohřebiště na Mělnicku.
Příloha X. Keramika z pohřebiště Žalov — Na Panenské. Keramické skupiny a jejich vybraní reprezentanti.
Příloha XI. Keramika z pohřebišť Žalov-cihelna A a B. Keramické skupiny a jejich vybraní reprezentanti.
Příloha XII. Lahve a lahvičky z pohřebišť Žalov-cihelna A a B.

Summary

Prameny, dokumentace, literatura

Gewicht 2457 g
Größe 30 × 22 cm
Bestellnr

6-8-93

Hauptgruppe

Tschechische Literatur

KurzbezTitel

Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Pohřebiště, díl. 2

Autor

Kateřina Tomková et al. – Herausgeber: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

ISBN

978-80-7581-026-7

Erscheinungsjahr

Praha 2020

Technische Angaben

543 stran : ilustrace (některé barevné), 30 x 20 cm, paperback