PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CVII / 2016

50,00 

Obsa – Contents – Inhalt:

Milan Zápotocký
Jordanovská kultura na východì Èech
Die Jordanów-Kultur im Osten Böhmens

Miroslav Dobeš — Petra Stránská — Roman Køivánek — Petr Limburský
Èasnì eneolitické ohrazení ve Vlinìvsi. Pøíspìvek k povaze kontaktu mezi jordanovskou a michelsberskou kulturou v Èechách
Frühäneolithisches Grabenwerk in Vlinìves. Beitrag zum Charakter des Kontakts zwischen der Jordanów- und der Michelsberg-Kultur in Böhmen

Adéla Balcárková — David Kalhous
Vývoj moravsko-rakouské hranice v raném støedovìku. Mikulov – vstupní brána na území Moravy
The Development of the Moravian-Austrian Border in the Early Middle Ages. Mikulov – the Gate to Moravia

Šimon Ungerman
Tzv. karantánské náušnice ve støedním Podunají
Die „karantanischen“ Ohrringe im mittleren Donauraum

Svetlana Valiulina
Medieval Workshop of an Alchemist, Jeweller and Glassmaker in Bilyar (Middle Volga Region, Russian Federation)
Støedovìká dílna alchymisty, klenotníka a skláøe v Bilär (Støední Povolží, Ruská federace)

David Vích — Petr Žákovský
Vojenské vybavení bojové družiny pøed husitskou revolucí. Soubor militárií z hradu Orlík u Brandýsa nad Orlicí ve východních Èechách
The military gear of armed groups prior to the Hussite Revolution. An assemblage of military gear from Orlík Castle near Brandýs nad Orlicí in east Bohemia

Hedvika Sedláèková — Dana Rohanová — Branislav Lesák — Petra Šimonèièová Koóšová
Late Gothic and Early Renaissance Glass from Bratislava, ca. 1450–1550
Pozdnì gotické a ranì renesanèní sklo z Bratislavy ca 1450–1550

Gewicht 2015 g
Bestellnr

6-10-2-2016

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Pamatky archeologicke

Untergruppe

Pamatky archeologicke

ISBN
KurzbezTitel

PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CVII / 2016

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2016

TechnischeAbgaben

426 stran, Czech, abstract in English, 30, 5 x 21, 5 cm, hardcover

Inhalt

Obsa – Contents – Inhalt: Milan Zápotocký Jordanovská kultura na východì Èech Die Jordanów-Kultur im Osten Böhmens Miroslav Dobeš — Petra Stránská — Roman Køivánek — Petr Limburský Èasnì eneolitické ohrazení ve Vlinìvsi. Pøíspìvek k povaze kontaktu mezi jordanovskou a michelsberskou kulturou v Èechách Frühäneolithisches Grabenwerk in Vlinìves. Beitrag zum Charakter des Kontakts zwischen der Jordanów- und der Michelsberg-Kultur in Böhmen Adéla Balcárková — David Kalhous Vývoj moravsko-rakouské hranice v raném støedovìku. Mikulov – vstupní brána na území Moravy The Development of the Moravian-Austrian Border in the Early Middle Ages. Mikulov – the Gate to Moravia Šimon Ungerman Tzv. karantánské náušnice ve støedním Podunají Die „karantanischen“ Ohrringe im mittleren Donauraum Svetlana Valiulina Medieval Workshop of an Alchemist, Jeweller and Glassmaker in Bilyar (Middle Volga Region, Russian Federation) Støedovìká dílna alchymisty, klenotníka a skláøe v Bilär (Støední Povolží, Ruská federace) David Vích — Petr Žákovský Vojenské vybavení bojové družiny pøed husitskou revolucí. Soubor militárií z hradu Orlík u Brandýsa nad Orlicí ve východních Èechách The military gear of armed groups prior to the Hussite Revolution. An assemblage of military gear from Orlík Castle near Brandýs nad Orlicí in east Bohemia Hedvika Sedláèková — Dana Rohanová — Branislav Lesák — Petra Šimonèièová Koóšová Late Gothic and Early Renaissance Glass from Bratislava, ca. 1450–1550 Pozdnì gotické a ranì renesanèní sklo z Bratislavy ca 1450–1550

Besonderheiten