PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CVIII / 2017

50,00 

Obsa – Contents – Inhalt:

Yuri E. Demidenko — Petr Škrdla — Ladislav Nejman
Aurignacian in Moravia. New geochronological, lithic and settlement data
Aurignacian na Moravì. Nové poznatky o geochronologii, kamenné industrii a osídlení

Jindøich Hlas — Stanislav Stuchlík — Lukáš Šín
Únìtické pohøebištì v Opavì-Vávrovicích
Aunjetitzer Gräberfeld in Opava-Vávrovice

Ondøej Chvojka — Miloslav Chytráèek — Milan Metlièka — Jan Michálek
Jantar støední až pozdní doby bronzové v Èechách
Bernstein der mittleren bis späten Bronzezeit in Böhmen

Miloslav Chytráèek — Martin Golec — Ondøej Chvojka — Milan Metlièka — Jan Michálek — Miroslava Novotná — Drahomíra Frolíková
Jantar starší doby železné a prùbìh jantarové stezky ve støední Evropì
Bernstein der älteren Eisenzeit und der Verlauf der Bernsteinstraße in Mitteleuropa

Kateøina Bøeèková
Støedovìké sklo z Opavy II. Nálezy skla z archeologických výzkumù na ulici Masaøská 6, Pekaøská – Koláøská a Mnišská – Mezi Trhy
Medieval glass from Opava II. Glass finds from archaeological excavations at Masaøská St 6, Pekaøská – Koláøská and Mnišská – Mezi Trhy

Gewicht 1651 g
Bestellnr

6-10-2-2017

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Pamatky archeologicke

Untergruppe

Pamatky archeologicke

ISBN
KurzbezTitel

PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CVIII / 2017

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2017

TechnischeAbgaben

336 stran, Czech, abstract in English, 30, 5 x 21, 5 cm, hardcover

Inhalt

Obsa – Contents – Inhalt: Yuri E. Demidenko — Petr Škrdla — Ladislav Nejman Aurignacian in Moravia. New geochronological, lithic and settlement data Aurignacian na Moravì. Nové poznatky o geochronologii, kamenné industrii a osídlení Jindøich Hlas — Stanislav Stuchlík — Lukáš Šín Únìtické pohøebištì v Opavì-Vávrovicích Aunjetitzer Gräberfeld in Opava-Vávrovice Ondøej Chvojka — Miloslav Chytráèek — Milan Metlièka — Jan Michálek Jantar støední až pozdní doby bronzové v Èechách Bernstein der mittleren bis späten Bronzezeit in Böhmen Miloslav Chytráèek — Martin Golec — Ondøej Chvojka — Milan Metlièka — Jan Michálek — Miroslava Novotná — Drahomíra Frolíková Jantar starší doby železné a prùbìh jantarové stezky ve støední Evropì Bernstein der älteren Eisenzeit und der Verlauf der Bernsteinstraße in Mitteleuropa Kateøina Bøeèková Støedovìké sklo z Opavy II. Nálezy skla z archeologických výzkumù na ulici Masaøská 6, Pekaøská – Koláøská a Mnišská – Mezi Trhy Medieval glass from Opava II. Glass finds from archaeological excavations at Masaøská St 6, Pekaøská – Koláøská and Mnišská – Mezi Trhy

Besonderheiten