Castellogica Bohemica 11

31,00 

Artikelnummer: 6-5-11 Kategorien: ,

Papers dedicated to the broad field of castellological problems, esp. the investigation of castles, fortresses, militaria and everyday-life in Bohemia, but also in other European countries. Inhalt: Studien Karel Sklenáø: „Pohanské“ poèátky èeských hradù v pøedstavách romantické archeologie – „Heidnische“ Anfänge böhmischer Burgen in Vorstellungen der romantischen Archeologie František Gabriel: Vztah stavby „vìž“ k typu „skalní hrad“ v severních Èechách – Beziehung des Baus „Turm“ zum Typ“ Felsenburg“ in Nordböhmen Pavel Bolina – Jana Nìmcová – Pavel Šlézar: K poèátkùm hradù na Moravskotøebovsku – Zum Beginn der Burg in der Region Moravská Tøebová (Mährisch Trübau) Daniel Kováø: Písemné zprávy o stavební èinnosti na drobných panských sídlech Èeskobudìjovicka v raném novovìku – Schriftliche Berichte úber die Bauaktivität der kleineren Herrensitze der Region Böhmisch Budweis in der frühen Neuzeit Europäische Burgenkunde Thomas Kühtreiber – Olaf Wagener: „…sie paweten zwo pastein ob dem geschloss auf die puhl…“. Vorwerke / vorgeschobene Befestigungen im deutschsprachigen Raum. – „…sie paweten zwo pastvin ab dem geschloss auf die puhl…“. Vysunutá / pøedsunutá opevnìní v nìmeckojazyèném prostoru – „…sie paweten zwo pastvin ab dem geschloss auf die puhl…“. Outer defence / advanced fortifications in German speaking regions Günther Buchinger – Paul Mitchell – Doris Schön – Helga Schönfellner-Lechner: Die domus Gozzonis in Krems an der Donau – Das Haus des Stadtrichters Gozzo aus dem 13. Jahrhundert und seine Entwicklung bis zum Ausgang des Mittelalters – Domus Gozzonis v Krems an der Donau –Dùm rychtáøe Gozza z 13. století a jeho vývoj do sklonku støedovìku – The domus Gozzonis in Krems an der Donau – The house of town magistrate Gozzo from the 13th century and its developement until the end of the Middle Ages Ladislav Holík: Maïarská rezidenèní architektura mezi gotikou a renesancí – Die ungarische Residenzarchitektur zwischen Gotik und Renaissance Abhandlungen Tomáš Durdík: Pøedsunutá bašta hradu Týøova – Die vorgelagerte Bastei der Burg Týøov František Záruba: Vlašský dvùr – Welscher Hof Jiøí Slavík: Vízmburské kuchynì – Die Rauchlochküche Vízmburk Josef Hložek – Roman Køivánek: Komplexní nedestruktivní výzkum hradu Libìhradu okr. Praha-západ – Die komplexe nicht destruktive Untersuchung der Burg Libìhrad,Bezirk Prag-West Jaroslav Panáèek: Opravy hradu Ralsko v letech 1937–1939 – Reparaturen auf der Burg Ralsko (Roll) in den Jahren 1937 bis 1939 Jan Lhoták: Hrad Kašperk a jeho panství – Die Burg Kašperk (Karlsberg) und ihre Domäne Jaroslav Pachner: Hausberk – hrádky v krušnohorském údolí øíèky Chomutovky u Chomutova – Hausberk – Burganlagen im erzgebirgischen Tal des Baches Chomutovka bei Chomutov (Komotau) Zdenìk Procházka: Tvrz ve Lštìní – pìt let výzkumù a rekonstrukcí (2002–2006) – Die Feste Lštìní – Fünf Jahre der Forschungen und Rekonstruktionen (2002–2006) Jiøí Jánský: Tvrz a statek Lštìní za hrabat z Bubna a Litic na Srbicích – Feste und Landgut Lštìní unter den Grafen von Bubna und Littitz auf Srbice Linda Foster – Zdenìk Procházka: Tvrz ve Lštìní, archeologický výzkum 2003–2005 – Feste in Lštìní, archäologische Untersuchung 2003–2005 Petr Koèár – Zdeòka Sùvová – Romana Koèárová – Vlasta Janovská: Lštìní – bioarcheologický výzkum støedovìké tvrze – Lštìní – die bioarchäologische Untersuchung einer mittelalterlichen Feste Radim Vrla – Jiøí Novotný: Jihovýchodní èást opevnìní hradu Buchlova – Der Südöstliche Befestigungsteil der Burg Buchlov Militaria Vendula Vránová – Jakub Vrána: Olovìné projektily z hradu Tepence – Bleiprojektile aus der Burg Tepenec Petr Žákovský: Tesáky ze sbírek Státního hradu Zvíkova – Weidmesser aus den Sammlungen der staatlichen Burg Zvíkov Petr Žákovský: Tauzované kopí se jménem Viktorina ze Žerotína. Pøíspìvek ke klasifikaci a datování hrotù kopí s èásteènì hranìnou tulejí – Tausierte Lanze mit Namen Viktorín von Žerotín. Beitrag zur Klassifizierung und Datierung der Lanzenspitzen mit teilweise gekanteten Dille Kacheln/Münzen Tomáš Durdík – Èenìk Pavlík: Soubor kachlù z hradu a zámku Bechynì – Kacheln aus der Burg und Schloss Bechynì Èenìk Pavlík: Impozantní zbytky kachlových kamen z palácù hradu Roupova – Imposante Reste von Kachelöfen aus den Palas der Burg Roupov Zdenka Nemeškalová-Jiroudková: Mince uložené v areálu zaniklého hradu Vizmburku – Im Areal der untergegangenen Burg Vizmburk abgelagerte Münzen Forschungen Tomáš Durdík – Jiøí Fröhlich: Výzkum v lapidáriu v jižním køídle píseckého hradu – Forschung im Lapidarium des Südflügels der Burg Písek Jan Frolík: Hrad v Chrudimi? (Archeologický výzkum na Školním námìstí a v Komenského ulici v letech 2004–2006) – Eine Burg in Chrudim? (Die archäologische Grabung auf dem Školní-Platz und in der Komenského-Gasse 2004–2006) Daniel Kováø: Dva opomíjené ikonografické doklady k podobì hradu ve Stráži nad Nežárkou – Zwei übergangene ikonographische Belege zur Gestaltung der Burg in Stráž nad Nežárkou Jan Prostøedník: Záchranný výzkum gotického sklepa na tøetím skalním bloku hradu Valdštejn – Rettungsforschung des gotischen Kellers am dritten Felsblock der Burg Valdštejn Jan Štìtina: Nové poznatky k hradu Blansko (okr. Blansko) – Neue Erkenntnisse zur Burg Blansko (Bez. Blansko) Chronik – Bibliographie (Rezensionen) Autoren

Gewicht 750 g
Bestellnr

6-5-11

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Burgenforschung

Hauptgruppe

Castellogica Bohemica

Untergruppe
ISBN
KurzbezTitel

Castellogica Bohemica 11

Autor

Ed. T. Durdik

Erscheinungsjahr

2008

TechnischeAbgaben

750 pp. with figs., German and English summaries

Inhalt

Papers dedicated to the broad field of castellological problems, esp. the investigation of castles, fortresses, militaria and everyday-life in Bohemia, but also in other European countries. Inhalt: Studien Karel Sklenáø: „Pohanské“ poèátky èeských hradù v pøedstavách romantické archeologie – „Heidnische“ Anfänge böhmischer Burgen in Vorstellungen der romantischen Archeologie František Gabriel: Vztah stavby „vìž“ k typu „skalní hrad“ v severních Èechách – Beziehung des Baus „Turm“ zum Typ“ Felsenburg“ in Nordböhmen Pavel Bolina – Jana Nìmcová – Pavel Šlézar: K poèátkùm hradù na Moravskotøebovsku – Zum Beginn der Burg in der Region Moravská Tøebová (Mährisch Trübau) Daniel Kováø: Písemné zprávy o stavební èinnosti na drobných panských sídlech Èeskobudìjovicka v raném novovìku – Schriftliche Berichte úber die Bauaktivität der kleineren Herrensitze der Region Böhmisch Budweis in der frühen Neuzeit Europäische Burgenkunde Thomas Kühtreiber – Olaf Wagener: „…sie paweten zwo pastein ob dem geschloss auf die puhl…“. Vorwerke / vorgeschobene Befestigungen im deutschsprachigen Raum. – „…sie paweten zwo pastvin ab dem geschloss auf die puhl…“. Vysunutá / pøedsunutá opevnìní v nìmeckojazyèném prostoru – „…sie paweten zwo pastvin ab dem geschloss auf die puhl…“. Outer defence / advanced fortifications in German speaking regions Günther Buchinger – Paul Mitchell – Doris Schön – Helga Schönfellner-Lechner: Die domus Gozzonis in Krems an der Donau – Das Haus des Stadtrichters Gozzo aus dem 13. Jahrhundert und seine Entwicklung bis zum Ausgang des Mittelalters – Domus Gozzonis v Krems an der Donau –Dùm rychtáøe Gozza z 13. století a jeho vývoj do sklonku støedovìku – The domus Gozzonis in Krems an der Donau – The house of town magistrate Gozzo from the 13th century and its developement until the end of the Middle Ages Ladislav Holík: Maïarská rezidenèní architektura mezi gotikou a renesancí – Die ungarische Residenzarchitektur zwischen Gotik und Renaissance Abhandlungen Tomáš Durdík: Pøedsunutá bašta hradu Týøova – Die vorgelagerte Bastei der Burg Týøov František Záruba: Vlašský dvùr – Welscher Hof Jiøí Slavík: Vízmburské kuchynì – Die Rauchlochküche Vízmburk Josef Hložek – Roman Køivánek: Komplexní nedestruktivní výzkum hradu Libìhradu okr. Praha-západ – Die komplexe nicht destruktive Untersuchung der Burg Libìhrad, Bezirk Prag-West Jaroslav Panáèek: Opravy hradu Ralsko v letech 1937–1939 – Reparaturen auf der Burg Ralsko (Roll) in den Jahren 1937 bis 1939 Jan Lhoták: Hrad Kašperk a jeho panství – Die Burg Kašperk (Karlsberg) und ihre Domäne Jaroslav Pachner: Hausberk – hrádky v krušnohorském údolí øíèky Chomutovky u Chomutova – Hausberk – Burganlagen im erzgebirgischen Tal des Baches Chomutovka bei Chomutov (Komotau) Zdenìk Procházka: Tvrz ve Lštìní – pìt let výzkumù a rekonstrukcí (2002–2006) – Die Feste Lštìní – Fünf Jahre der Forschungen und Rekonstruktionen (2002–2006) Jiøí Jánský: Tvrz a statek Lštìní za hrabat z Bubna a Litic na Srbicích – Feste und Landgut Lštìní unter den Grafen von Bubna und Littitz auf Srbice Linda Foster – Zdenìk Procházka: Tvrz ve Lštìní, archeologický výzkum 2003–2005 – Feste in Lštìní, archäologische Untersuchung 2003–2005 Petr Koèár – Zdeòka Sùvová – Romana Koèárová – Vlasta Janovská: Lštìní – bioarcheologický výzkum støedovìké tvrze – Lštìní – die bioarchäologische Untersuchung einer mittelalterlichen Feste Radim Vrla – Jiøí Novotný: Jihovýchodní èást opevnìní hradu Buchlova – Der Südöstliche Befestigungsteil der Burg Buchlov Militaria Vendula Vránová – Jakub Vrána: Olovìné projektily z hradu Tepence – Bleiprojektile aus der Burg Tepenec Petr Žákovský: Tesáky ze sbírek Státního hradu Zvíkova – Weidmesser aus den Sammlungen der staatlichen Burg Zvíkov Petr Žákovský: Tauzované kopí se jménem Viktorina ze Žerotína. Pøíspìvek ke klasifikaci a datování hrotù kopí s èásteènì hranìnou tulejí – Tausierte Lanze mit Namen Viktorín von Žerotín. Beitrag zur Klassifizierung und Datierung der Lanzenspitzen mit teilweise gekanteten Dille Kacheln/Münzen Tomáš Durdík – Èenìk Pavlík: Soubor kachlù z hradu a zámku Bechynì – Kacheln aus der Burg und Schloss Bechynì Èenìk Pavlík: Impozantní zbytky kachlových kamen z palácù hradu Roupova – Imposante Reste von Kachelöfen aus den Palas der Burg Roupov Zdenka Nemeškalová-Jiroudková: Mince uložené v areálu zaniklého hradu Vizmburku – Im Areal der untergegangenen Burg Vizmburk abgelagerte Münzen Forschungen Tomáš Durdík – Jiøí Fröhlich: Výzkum v lapidáriu v jižním køídle píseckého hradu – Forschung im Lapidarium des Südflügels der Burg Písek Jan Frolík: Hrad v Chrudimi? (Archeologický výzkum na Školním námìstí a v Komenského ulici v letech 2004–2006) – Eine Burg in Chrudim? (Die archäologische Grabung auf dem Školní-Platz und in der Komenského-Gasse 2004–2006) Daniel Kováø: Dva opomíjené ikonografické doklady k podobì hradu ve Stráži nad Nežárkou – Zwei übergangene ikonographische Belege zur Gestaltung der Burg in Stráž nad Nežárkou Jan Prostøedník: Záchranný výzkum gotického sklepa na tøetím skalním bloku hradu Valdštejn – Rettungsforschung des gotischen Kellers am dritten Felsblock der Burg Valdštejn Jan Štìtina: Nové poznatky k hradu Blansko (okr. Blansko) – Neue Erkenntnisse zur Burg Blansko (Bez. Blansko) Chronik – Bibliographie (Rezensionen) Autoren

Besonderheiten