Castrum Pragense 14: Pohrebištì u kostela Panny Marie a na II. nádvo?í Pražského hradu. Díl II. Analýza

15,00 

Archaeological research has been linked to the search and the successful finding of the extinct Church of the Virgin Mary has been published several times in the past, although never in fullness (Borkovskj 1953; Frolik – Maiikooä-Kubkood – Rüzickova – Zeman 2000; Maiikooä-Kubkooä – Herichova 2015). The showers were and are connected because it is the object with which we connect the memories of Prague Castle, the oldest ruling dynasty and the Czech state. It is also the oldest, uniquely identifiable castle object. In our archeology of the Middle Ages, it is probably the first time that the long (Borkovskj, 1948; 1949), in which the former archaeological and archeological monuments were located.
The archaeological research has documented the localization and submitted such findings that the identity of the discovered building was acknowledged. Subsequent discussions have shown that archeology of the Middle Ages is already capable of defending itself (Borkovskj 1960).

Archeologicky vyzkum spojeny s hledanim a uspesnym nalezenim zanikleho kostela Panny Marie byl v minulosti jiz nekolikrät publikovan, i kdyz nikdy v üplnosti (Borkovskj 1953; Frolik – Maiikooä-Kubkood – Rüzickova – Zeman 2000; Maiikooä-Kubkooä – Herichova 2015). Se zvefejnenymi zavery byla a jsou spojena znacnä oöekäväni, protoze jde 0 objekt, s nimz spojujeme pocätky Prazskeho hradu, nejstarsi vladnouci dynastie a öeskeho statu, Je take nejstarsim, jednoznaöne identifikovatelnym hradnim objektern. Zäroven v nasi archeologii stredoveku pfedstavuje asi prvni pfipad, kdy se podafilo davno zaniklou stavbu lokalizovat na zäklade ütrzkovitych udajü predchozich zächrannych archeologickych vyzkumü – a to na jinem miste, nez kam jej umistovalo predchozi bädäni historicke a umeleckohistoricke (Borkovskj 1948; 1949).
Archeologicky vyzkum pfedpovezenou lokalizaci dolozil a predloäil takove nalezy, ze bylo rnozno identitu objevene stavby potvrdit. Näslednä diskuse prokazala, ze archeologie stredoveku je jiz schopna sve zävery obhäjit (Borkovskj 1960).
> Obsah

ÚVOD

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V ZÁPADNÍ ?ÁSTI PRAŽSKÉHO HRADU
• STARŠÍ I SOU?ASNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY
• VÝZKUMNÉ METODY

REKONSTRUKCE TERÉNNÍ SITUACE
• ST?EDNÍ K?ÍDLO 1923, PR?JEZD 1929, PR?CHOD 1948 A ZÁKOUTÍ U KAPLE SV. K?ÍŽE 1992
• II. NÁDVO?Í, JIŽN? OD PR?JEZDU MEZI II. A IV. NÁDVO?ÍM
• II. NÁDVO?Í, SEVERN? OD PR?JEZDU MEZI II. A IV. NÁDVO?ÍM
• SEVEROZÁPADNÍ K?ÍDLO, PR?JEZD MEZI II. A IV. NÁDVO?ÍM
• SEVEROZÁPADNÍ K?ÍDLO, SEVERN? OD PR?JEZDU MEZI II. A IV. NÁDVO?ÍM (PLOCHA S KOSTELEM P. MARIE)
• SEVEROZÁPADNÍ K?ÍDLO, JIŽN? OD PR?JEZDU MEZI II. A IV. NÁDVO?ÍM
• IV. NÁDVO?Í A JIŽNÍ OKRAJ JELENÍHO P?ÍKOPU

ROZBOR NÁLEZ?
• NEKERAMICKÉ NÁLEZY
• KERAMIKA
• SOUHRNNÉ POZNATKY O DATOVÁNÍ

. INTERPRETACE NÁLEZOVÉ SITUACE
• II. NÁDVO?Í (VÝCHODNÍ ?ÁST) A ST?EDNÍ K?ÍDLO
• II. NÁDVO?Í (ZÁPADNÍ ?ÁST U SEVEROZÁPADNÍHO K?ÍDLA)
• SEVERNÍ ?ÁST SEVEROZÁPADNÍHO K?ÍDLA
• JIŽNÍ ?ÁST SEVEROZÁPADNÍHO K?ÍDLA
• IV. NÁDVO?Í A PLOCHA SEVERN? OD ŠPAN?LSKÉHO SÁLU

ANALÝZA POH?EBIŠT?
• POH?EBIŠT?, ÚPLNOST DOCHOVÁNÍ
• VELIKOST POH?EBIŠT?
• USPO?ÁDÁNÍ POH?EBIŠT?, SUPERPOZICE
• ORIENTACE A POLOHA ZEM?ELÉHO
• ÚPRAVA HROBOVÉ JÁMY
• MANIPULACE S OSTATKY
• DEMOGRAFIE POH?EBIŠT?
• POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI POH?EBIŠTI PRAŽSKÉHO HRADU

HLEDÁNÍ A NALÉZÁNÍ ZÁPADNÍHO P?EDHRADÍ
• KOMUNIKA?NÍ SCHÉMA
• SÍDLIŠTNÍ SITUACE
• OPEVN?NÍ

CELKOVÁ INTERPRETACE
• NÁSTIN VÝVOJE KOSTELA PANNY MARIE A POH?EBIŠT? KOLEM N?HO
• ZÁPAONÍ P?EDHRADÍ

ZÁV?R

SOUHRN/SUMMARY

LITERATURA A PRAMENY

SEZNAM ZKRATEK/ ABBREVIATIONS USED

P?ÍLOHA

Gewicht 1659 g
Bestellnr

6-7-14-2

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Castrum Pragense (Archeologický ústav AV CR)

Untergruppe

Castrum Pragense

ISBN
KurzbezTitel

Castrum Pragense 14: Pohrebištì u kostela Panny Marie a na II. nádvo?í Pražského hradu. Díl II. Analýza

Autor

Jan Frolík — Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR, Praha, v.v.i.

Erscheinungsjahr

Praha 2017

TechnischeAbgaben

387 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Tabellen und Tafeln in S/W, Beiträge in Tschechisch und Englisch, 29, 7 x 21 cm, Broschur

Inhalt

Archaeological research has been linked to the search and the successful finding of the extinct Church of the Virgin Mary has been published several times in the past, although never in fullness (Borkovskj 1953; Frolik – Maiikooä-Kubkood – Rüzickova – Zeman 2000; Maiikooä-Kubkooä – Herichova 2015). The showers were and are connected because it is the object with which we connect the memories of Prague Castle, the oldest ruling dynasty and the Czech state. It is also the oldest, uniquely identifiable castle object. In our archeology of the Middle Ages, it is probably the first time that the long (Borkovskj, 1948; 1949), in which the former archaeological and archeological monuments were located. The archaeological research has documented the localization and submitted such findings that the identity of the discovered building was acknowledged. Subsequent discussions have shown that archeology of the Middle Ages is already capable of defending itself (Borkovskj 1960). Archeologicky vyzkum spojeny s hledanim a uspesnym nalezenim zanikleho kostela Panny Marie byl v minulosti jiz nekolikrät publikovan, i kdyz nikdy v üplnosti (Borkovskj 1953; Frolik – Maiikooä-Kubkood – Rüzickova – Zeman 2000; Maiikooä-Kubkooä – Herichova 2015). Se zvefejnenymi zavery byla a jsou spojena znacnä oöekäväni, protoze jde 0 objekt, s nimz spojujeme pocätky Prazskeho hradu, nejstarsi vladnouci dynastie a öeskeho statu, Je take nejstarsim, jednoznaöne identifikovatelnym hradnim objektern. Zäroven v nasi archeologii stredoveku pfedstavuje asi prvni pfipad, kdy se podafilo davno zaniklou stavbu lokalizovat na zäklade ütrzkovitych udajü predchozich zächrannych archeologickych vyzkumü – a to na jinem miste, nez kam jej umistovalo predchozi bädäni historicke a umeleckohistoricke (Borkovskj 1948; 1949). Archeologicky vyzkum pfedpovezenou lokalizaci dolozil a predloäil takove nalezy, ze bylo rnozno identitu objevene stavby potvrdit. Näslednä diskuse prokazala, ze archeologie stredoveku je jiz schopna sve zävery obhäjit (Borkovskj 1960). Obsah ÚVOD ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V ZÁPADNÍ ?ÁSTI PRAŽSKÉHO HRADU • STARŠÍ I SOU?ASNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY • VÝZKUMNÉ METODY REKONSTRUKCE TERÉNNÍ SITUACE • ST?EDNÍ K?ÍDLO 1923, PR?JEZD 1929, PR?CHOD 1948 A ZÁKOUTÍ U KAPLE SV. K?ÍŽE 1992 • II. NÁDVO?Í, JIŽN? OD PR?JEZDU MEZI II. A IV. NÁDVO?ÍM • II. NÁDVO?Í, SEVERN? OD PR?JEZDU MEZI II. A IV. NÁDVO?ÍM • SEVEROZÁPADNÍ K?ÍDLO, PR?JEZD MEZI II. A IV. NÁDVO?ÍM • SEVEROZÁPADNÍ K?ÍDLO, SEVERN? OD PR?JEZDU MEZI II. A IV. NÁDVO?ÍM (PLOCHA S KOSTELEM P. MARIE) • SEVEROZÁPADNÍ K?ÍDLO, JIŽN? OD PR?JEZDU MEZI II. A IV. NÁDVO?ÍM • IV. NÁDVO?Í A JIŽNÍ OKRAJ JELENÍHO P?ÍKOPU ROZBOR NÁLEZ? • NEKERAMICKÉ NÁLEZY • KERAMIKA • SOUHRNNÉ POZNATKY O DATOVÁNÍ . INTERPRETACE NÁLEZOVÉ SITUACE • II. NÁDVO?Í (VÝCHODNÍ ?ÁST) A ST?EDNÍ K?ÍDLO • II. NÁDVO?Í (ZÁPADNÍ ?ÁST U SEVEROZÁPADNÍHO K?ÍDLA) • SEVERNÍ ?ÁST SEVEROZÁPADNÍHO K?ÍDLA • JIŽNÍ ?ÁST SEVEROZÁPADNÍHO K?ÍDLA • IV. NÁDVO?Í A PLOCHA SEVERN? OD ŠPAN?LSKÉHO SÁLU ANALÝZA POH?EBIŠT? • POH?EBIŠT?, ÚPLNOST DOCHOVÁNÍ • VELIKOST POH?EBIŠT? • USPO?ÁDÁNÍ POH?EBIŠT?, SUPERPOZICE • ORIENTACE A POLOHA ZEM?ELÉHO • ÚPRAVA HROBOVÉ JÁMY • MANIPULACE S OSTATKY • DEMOGRAFIE POH?EBIŠT? • POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI POH?EBIŠTI PRAŽSKÉHO HRADU HLEDÁNÍ A NALÉZÁNÍ ZÁPADNÍHO P?EDHRADÍ • KOMUNIKA?NÍ SCHÉMA • SÍDLIŠTNÍ SITUACE • OPEVN?NÍ CELKOVÁ INTERPRETACE • NÁSTIN VÝVOJE KOSTELA PANNY MARIE A POH?EBIŠT? KOLEM N?HO • ZÁPAONÍ P?EDHRADÍ ZÁV?R SOUHRN/SUMMARY LITERATURA A PRAMENY SEZNAM ZKRATEK/ ABBREVIATIONS USED P?ÍLOHA

Besonderheiten