Nové ?eské depoty doby bronzové. Díl 1, díl 2 (2 svazky)

49,00 

Artikelnummer: 6-8-69 Kategorien: ,

Publikace se soust?e?uje na depoty kovových p?edm?t? z doby bronzové, které byly nalezeny mezi lety 1990–2013 Prezentovány jsou výhradn? depoty, které jsou uloženy v muzeích nebo jiných oborových institucích. Depoty shromážd?nými v ilegálních sbírkách se publikace nezabývá.

Jádrem publikace je podrobný katalog s popisem všech artefakt? soust?ed?ných v nov? objevených 110 depotech. Další kapitoly jsou teoretické, zabývají d?jinami bádání o depotech z doby bronzové v ?echách, hodnotí sou?asný stav dochované pramenné základny a typologickou skladbu depot?. Nechybí ani kapitoly zabývající se analýzami prvkového složení soust?ed?ných artefakt? a organickými materiály, které byly depotech objeveny. Záv?re?ný syntetický souhrn ?eší kulturn? chronologické otázky, sídeln? topografickou analýzu rozmíst?ní depot? nebo interpreta?ní potenciál nov? objevených depot?. Druhý díl monografie p?ináší kresby všech soust?ed?ných artefakt? a další související obrazovou dokumentaci.

Die Publikation konzentriert sich auf Depots von Metallgegenständen aus der Bronzezeit, die zwischen 1990 und 2013 gefunden wurden. Präsentiert werden ausschließlich Depots, die in Museen oder anderen professionellen Einrichtungen aufbewahrt werden. Depots, die in illegalen Sammlungen gesammelt wurden, befassen sich nicht mit der Veröffentlichung.

Im Mittelpunkt der Publikation steht ein detaillierter Katalog, der alle Artefakte beschreibt, die sich auf die neu entdeckten 110 Depots konzentrieren. Weitere Kapitel sind theoretische, mit der Geschichte der Forschung über die Verwahrung der Bronzezeit in der Tschechischen Republik, den aktuellen Zustand der überlebenden Source-Basis und typologische Song Depot handelt. Es gibt auch die Kapitel mit der Analyse der elementaren Zusammensetzung von konzentrierten organischen Materialien und Artefakte handeln, die entdeckte Depots waren. Endgültige synthetische Zusammenfassung befasst sich mit den kulturellen und chronologische Fragen, städtische topographische Analyse oder Deployment Depot interpretierende Potenzial der neu entdeckten hortet. Der zweite Teil der Monographie enthält Zeichnungen aller konzentrierten Artefakte und anderer verwandter Bilddokumente.

Inhaltsverzeichnis

D?L 1

Úvod
• Vymezeni práce, jeji struktura a metodika

D?jiny poznáni ?eských kovových depot? doby bronzové

Katalog lokalit
• Depoty starši a po?átku st?edni doby bronzové (Br A-A2/B1)
• Depoty st?edni doby bronzové (Br B-C)
• Depoty mladši a pozdni doby bronzové (Br C2/D – Ha B3)
• Depoty z doby bronzové bez bližšiho ur?eni

Shrnuti aktuálniho stavu pramenné základny
• Po?et ?eských depot? doby bronzové
• Nálezové okolnosti ?eských depot? doby bronzové

Typologická analýza depot?
• Starši a po?átek st?edni doby bronzové (Br A-A2/B1)
• St?edni doba bronzová (Br B1-C2)
• Mladši a pozdni doba bronzová (Br C2/D – Ha B3)

Poznámky k analýzám prvkového složeni kovových artefakt? z hromadných nález?
(† Jaroslav Frána – Jan John)

Organické materiály jako sou?ást depot? kovových artefakt?
(Tereza Šálková – Petra Houfková)

Syntéza
• Kulturné-chronologické vyhodnoceni
• Sideln?-topografická charakteristika depot?
• Interpreta?ni možnosti nov? objevených depot?

Záv?r. Význam nov? objevených depot? pro poznáni doby bronzové v ?echách

Literatura a prameny
Zusammenfassung
Adresy autor?

D?L 2

Kresebné tabulky
Fototabulky
Mapy

Gewicht 1745 g
Bestellnr

6-8-69

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Einzeltitel

Untergruppe

Einzeltitel

ISBN
KurzbezTitel

Nové ?eské depoty doby bronzové. Díl 1, díl 2 (2 svazky)

Autor

Chvojka, Ond?ej – Jirá?, Luboš – Metli?ka, Milan a kolektiv – Herausgeber: Jiho?eská univerzita v ?eských Bud?jovicích – Archeologický ústav AV ?R, Praha, v.v.i. – Západo?eské muzeum v Plzni, p.o.

Erscheinungsjahr

Plzen – Praha 2017

TechnischeAbgaben

2 Bände mit 400 Seiten (Band 1 Textteil – Band 2 Tafeln und Abbildungen in s/w), Beiträge in Tschechisch Zusammenfassung in Deutsch, 30, 4 x 21, 5 x 3, 6 cm, Festeinband

Inhalt

Publikace se soust?e?uje na depoty kovových p?edm?t? z doby bronzové, které byly nalezeny mezi lety 1990–2013 Prezentovány jsou výhradn? depoty, které jsou uloženy v muzeích nebo jiných oborových institucích. Depoty shromážd?nými v ilegálních sbírkách se publikace nezabývá. Jádrem publikace je podrobný katalog s popisem všech artefakt? soust?ed?ných v nov? objevených 110 depotech. Další kapitoly jsou teoretické, zabývají d?jinami bádání o depotech z doby bronzové v ?echách, hodnotí sou?asný stav dochované pramenné základny a typologickou skladbu depot?. Nechybí ani kapitoly zabývající se analýzami prvkového složení soust?ed?ných artefakt? a organickými materiály, které byly depotech objeveny. Záv?re?ný syntetický souhrn ?eší kulturn? chronologické otázky, sídeln? topografickou analýzu rozmíst?ní depot? nebo interpreta?ní potenciál nov? objevených depot?. Druhý díl monografie p?ináší kresby všech soust?ed?ných artefakt? a další související obrazovou dokumentaci. Die Publikation konzentriert sich auf Depots von Metallgegenständen aus der Bronzezeit, die zwischen 1990 und 2013 gefunden wurden. Präsentiert werden ausschließlich Depots, die in Museen oder anderen professionellen Einrichtungen aufbewahrt werden. Depots, die in illegalen Sammlungen gesammelt wurden, befassen sich nicht mit der Veröffentlichung. Im Mittelpunkt der Publikation steht ein detaillierter Katalog, der alle Artefakte beschreibt, die sich auf die neu entdeckten 110 Depots konzentrieren. Weitere Kapitel sind theoretische, mit der Geschichte der Forschung über die Verwahrung der Bronzezeit in der Tschechischen Republik, den aktuellen Zustand der überlebenden Source-Basis und typologische Song Depot handelt. Es gibt auch die Kapitel mit der Analyse der elementaren Zusammensetzung von konzentrierten organischen Materialien und Artefakte handeln, die entdeckte Depots waren. Endgültige synthetische Zusammenfassung befasst sich mit den kulturellen und chronologische Fragen, städtische topographische Analyse oder Deployment Depot interpretierende Potenzial der neu entdeckten hortet. Der zweite Teil der Monographie enthält Zeichnungen aller konzentrierten Artefakte und anderer verwandter Bilddokumente. Inhaltsverzeichnis D?L 1 Úvod • Vymezeni práce, jeji struktura a metodika D?jiny poznáni ?eských kovových depot? doby bronzové Katalog lokalit • Depoty starši a po?átku st?edni doby bronzové (Br A-A2/B1) • Depoty st?edni doby bronzové (Br B-C) • Depoty mladši a pozdni doby bronzové (Br C2/D – Ha B3) • Depoty z doby bronzové bez bližšiho ur?eni Shrnuti aktuálniho stavu pramenné základny • Po?et ?eských depot? doby bronzové • Nálezové okolnosti ?eských depot? doby bronzové Typologická analýza depot? • Starši a po?átek st?edni doby bronzové (Br A-A2/B1) • St?edni doba bronzová (Br B1-C2) • Mladši a pozdni doba bronzová (Br C2/D – Ha B3) Poznámky k analýzám prvkového složeni kovových artefakt? z hromadných nález? († Jaroslav Frána – Jan John) Organické materiály jako sou?ást depot? kovových artefakt? (Tereza Šálková – Petra Houfková) Syntéza • Kulturné-chronologické vyhodnoceni • Sideln?-topografická charakteristika depot? • Interpreta?ni možnosti nov? objevených depot? Záv?r. Význam nov? objevených depot? pro poznáni doby bronzové v ?echách Literatura a prameny Zusammenfassung Adresy autor? D?L 2 Kresebné tabulky Fototabulky Mapy

Besonderheiten