Otázky neolitu a eneolitu našich zemí

29,00 

Artikelnummer: 6-8-04 Kategorien: ,

Inhaltsverzeichnis/ Obsah

Inna Mateiciucová:
• Mechanismy distribuce štípané industrie v mezolitu a neolitu aneb význam importovaných kamenných surovin
• Mechanismen der Verteilung von Spaltindustrie im Mesolithikum und Neolithikum oder die Bedeutung importierter Steinrohstoffe

Tomáš Berkovec – Zdeněk Čižmář:
• Příkopové areály v prostředí kultury s lineární keramikou na Moravě (Příspěvek к řešení problému rozšíření, interpretace funkce a postavení areálů s příkopy v sídelní struktuře LnK)
• Grabenareale in der Umgebung der Kultur mit Linearkeramik in Mähren

Ivan Kuzma – Ján Tirpák:
• Rondel v Golianove, okr. Nitra (predbežná správa)
• Auswertung der Ergebnisse

Eva Ulrychová:
• Sídlištní areály s kruhovými objekty na Jičínsku
• Siedlungsareal mit Rundbauten in der Gegend von Jičín

Pavel Břicháček – Milan Metlička:
• Příspěvek к poznání neolitického osídlení Domažlická
• Beitrag zur Erkenntnis der neolithischen Besiedlung der Gegend von Domažlice (Taus)

Jaromír Beneš:
• Sídliště kultury s lineární keramikou v Praze-Hlubočepích
• An LBK Culture Settlement ar Prague-Hlubočepy

Petr Květina:
• К datování sídliště LnK v Uhřeticích
• On dating of the LnK settlement at Úhřetice

Peter Braun:
• К osídlení kultury s lineární keramikou u Litic, okr. Plzeň-město
• Zur Ansiedlung der Kultur mit Linearkeramik bei Litice, Kreis Plzeň-Stadt

– Appendix:
• Pavel Trefný – Vítězslav Kuželka: Antropologický a stomatologický posudek kosterních pozůstatků z objektu 201/11 z Litic

Petr Sokol:
• К neolitické kolonizaci krajiny, podobě a proměnám sídelního areálu
• Zur neolithischen Kolonisation der Gegend, Gestalt und Veränderungen des Siedlungsareals

Ivan Pavlů:
• Obživa v neolitu na základě studia mlýnů
• Die Ernährung im Neolithikum auf der Grundlage des Studiums der Mühlsteine

Ivan Cheben:
• Keramické nálezy kultury lineárnej až protolengyelského horizontu z Bíne
• Keramische Funde der Linearbandkeramik bis ProtolengyeLHorizont aus Biňa

Jiří Kalferst:
• Oberlauterbašský nález z Jaroměře-Dolních Dolců
• Oberlauterbacher Fund aus Jaroměř-Dolní Dolce

Jiří Pavelčík:
• Hrob kultury s moravskou malovanou keramikou z Uherského Brodu-Kyčkova
• Grab der Kultur mit mährischer bemalter Keramik aus Uherský Brod-Kyčkov

Juraj Pavúk:
• Postavenie fázy Moravany vo vývoji lengyelskej kultúry
• Die Position der Moravany-Phase in der Entwicklung der Lengyel-Kultur

Marián Soják:
• Sídliská ľudu badenskej kultúry na Spiši
• Menschensiedlungen der Badener Kultur in der Gegend von Spiš (Zips)

Víťazoslav Struhár:
• К výskytu zvieracích depónii v badenskej kultúre
• Zum Vorkommen von Tierdeponien in der Badener Kultur

Jan Prostředník:
• Výšinné sídliště chamské kultury na Čelákovské hoře u Holýšova, okr. Domažlice
• Anhöhensiedlung der Chamer Kultur auf Čelákovská hora bei Holýšov, Kreis Domažlice

Jana Klíčová:
• Doklady pohřebného ritu na sídliskách z obdobia neolitu a eneolitu na Slovensku
• Belege des Bestattungsritus in den neolithischen und neolithischen Siedlungen in der Slowakei

Ivan Cheben – Ľudmila Illášová – Zora Miklíková:
• Schránky mäkkýšov v archeologických nálezoch neolitu a eneolitu Slovenska
• Mollusc shells in archaeological finds from Neolithic and Eneolithic periods in Slovakia

Radomír Tichý:
• Příspěvek experimentální archeologie к neolitizaci střední Evropy
• Beitrag der experimentellen Archäologie zur Neolithisierung Mitteleuropas

Blanka Šreinová – Vladimír Šrein – Marin Šťastný – Jan Blahoslav Kolman:
• Eklogit – materiál broušených kamenných nástrojů západních Cech
• Eklogit – Material geschliffener Steinwerkzeuge Westböhmens

Vladimír Šrein – Marin Šťastný – Blanka Šreinová – Anna Langrová – Jan Blahoslav Kolman:
• Porcelanit – vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
• Porzellanit – seltenes Material geschliffener Steinwerkzeuge

Seznam účastníků

Gewicht 750 g
Größe 30 × 21 cm
Bestellnr

6-8-4

KurzbezTitel

Otázky neolitu a eneolitu našich zemí

Autor

Herausgeber und Autor: Milan Metlička

Erscheinungsjahr

Plzni 2001

Technische Angaben

254 pp. with figs, Tschechisch, deutsche Zusammenfassung, Broschur