FORUM URBES MEDII AEVI X/1-2

19,00 

Artikelnummer: 6-8-71 Kategorien: ,

?ÍSLO 1 / ISSUE 1
Úvod a antologie text? Ladislava Hrdli?ky a Miroslava Richtera
Introduction and anthology of texts by Ladislav Hrdli?ka and Miroslav Richter

Ohlížení za archeologií m?st v ?echách
Recapitulation of Urban Archaeology in Bohemia
Jan Klápšt?

Archeologický výzkum st?edov?ké Prahy
Archaeological Research of Medieval Prague
Miroslav Richter – Zden?k Smetánka

?eské st?edov?ké m?sto ve sv?tle archeologických výzkum?
Medieval Bohemian City in the Light of Archaeology Research
Miroslav Richter

Ke vzniku Prahy (Odborné dobrozdání vypracované pro pot?eby primátora hl. m. Prahy dr. Zde?ka Zusky)
On the Origin of Prague
Miroslav Richter – Zden?k Smetánka

Strategie a taktika sou?asného archeologického výzkumu v historickém jádru Prahy
Strategy and Tactics of Recent Archaeological Research in the Historical Core of Prague
Ladislav Hrdli?ka

Archeologický výzkum Prahy
Archaeological Research of Prague
Miroslav Richter

Poznámky ke chronologii pražské st?edov?ké keramiky
Remarks on the Chronology of Prague Medieval Ceramics
Ladislav Hrdli?ka

Centrum ran? st?edov?ké Prahy
The Centre of Early Medieval Prague
Ladislav Hrdli?ka

K prom?nám st?edov?ké Prahy
On the Changes of Medieval Prague
Ladislav Hrdli?ka

Jak se m?nila a rostla st?edov?ká Praha The Changes and Development of Medieval Prague
Ladislav Hrdli?ka

?ÍSLO 2 / ISSUE 2
Studie vzešlé z p?ísp?vk? s pražskou tématikou p?ednesených na konferenci FUMA 2016 (M?lník, 1.–3. ?ervna 2016)
Studies based on Prague themed papers presented at the FUMA 2016 conference (M?lník, 1–3 June 2016)

P?ínos geologických obor? pro rekonstrukci ?ez? historickým nadložím. P?íklad Pražského hradu
The Contribution of Geological Disciplines to the Reconstruction of Sections of Historical Overburden. The Prague Castle Example
Iva Herichová

P?íb?hy rekonstruk?ních ?ez? historickým nadložím Pražského hradu
The Stories of Reconstruction Sections of the Historical Overburden at Prague Castle
Ivana Bohá?ová

Národní–Mikulandská, výzkum jednoho domovního bloku. Nástin transformace st?edov?kého osídlení na rozmezí Starého a Nového M?sta pražského ve sv?tle aktuálních archeologických pramen?
Národní–Mikulandská, Research of a Block of Flats. An Outline of the Transformation of the Medieval Settlement on the Boundaries of the Old and New Towns of Prague in the Light of Current Archaeological Sources
Tomasz Cymbalak – Martin Musílek

Výzkum a dokumentace vrcholn? st?edov?ké stavby v Charvátov? ulici v Praze
Research and Documentation of a High Middle Ages Structure on Charvátova Street in Prague
Tomasz Cymbalak – Jind?ich Hoda? – Matouš Semerád

K vývoji a podob? historického nadloží Starom?stského nám?stí v Praze P?ísp?vek k mezioborovému výzkumu ve?ejných prostranství
On the Development and Situation of the Historic Overburden of Old Town Square in Prague. A Contribution to Interdisciplinary Research of Public Space
Jan Havrda – Petr Ko?ár – Romana Ko?árová – Radka Kozáková – Jaroslav Podliska – Zde?ka S?vová

D?m ?p. 510/I na Havelském trhu v Praze. Výsledky pokra?ujícího pr?zkumu
House No. 510/I on Havel Market in Prague – Continuing Research Results
Ladislav Bartoš – Michael Rykl

Model poznání novom?stského m?š?anského domu na základ? písemných pramen? pražské novom?stské kancelá?e
Archive Studies of a Townhouse – Theoretical Model for Understanding It
Kate?ina Samojská

Petr Habart?v a jeho sv?t. Historie, archeologie a stavební historie nad d?jinami Starého M?sta pražského ve st?edov?ku
Petr Habart?v and His World. History, Archaeology, and Building History of the Old Town of Prague History in the Middle Ages
Martin Musílek

Vzpomínka na Ladislava Hrdli?ku v kontextu komplikovaných sídelních stratigrafií na pražské Malé Stran?
Jarmila ?iháková

Seznam autor?
List of authors

Gewicht 1148 g
Bestellnr

6-8-71

Produktgruppe

Verkaufsprogramm

Reihe

Tschechische Literatur

Hauptgruppe

Einzeltitel

Untergruppe

Einzeltitel

ISBN
KurzbezTitel

FORUM URBES MEDII AEVI X/1-2

Autor

Herausgeber: Archaia Brno o.p., Institut für Archäologie der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag, v. I., Nationales Kulturerbe-Institut

Erscheinungsjahr

Brno 2017

TechnischeAbgaben

240 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tafeln in Farbe und S/W, Beiträge in Tschechisch und Englisch, 30, 2 x 22, 5 x 1, 5 cm, Broschur

Inhalt

?ÍSLO 1 / ISSUE 1 Úvod a antologie text? Ladislava Hrdli?ky a Miroslava Richtera Introduction and anthology of texts by Ladislav Hrdli?ka and Miroslav Richter Ohlížení za archeologií m?st v ?echách Recapitulation of Urban Archaeology in Bohemia Jan Klápšt? Archeologický výzkum st?edov?ké Prahy Archaeological Research of Medieval Prague Miroslav Richter – Zden?k Smetánka ?eské st?edov?ké m?sto ve sv?tle archeologických výzkum? Medieval Bohemian City in the Light of Archaeology Research Miroslav Richter Ke vzniku Prahy (Odborné dobrozdání vypracované pro pot?eby primátora hl. m. Prahy dr. Zde?ka Zusky) On the Origin of Prague Miroslav Richter – Zden?k Smetánka Strategie a taktika sou?asného archeologického výzkumu v historickém jádru Prahy Strategy and Tactics of Recent Archaeological Research in the Historical Core of Prague Ladislav Hrdli?ka Archeologický výzkum Prahy Archaeological Research of Prague Miroslav Richter Poznámky ke chronologii pražské st?edov?ké keramiky Remarks on the Chronology of Prague Medieval Ceramics Ladislav Hrdli?ka Centrum ran? st?edov?ké Prahy The Centre of Early Medieval Prague Ladislav Hrdli?ka K prom?nám st?edov?ké Prahy On the Changes of Medieval Prague Ladislav Hrdli?ka Jak se m?nila a rostla st?edov?ká Praha The Changes and Development of Medieval Prague Ladislav Hrdli?ka ?ÍSLO 2 / ISSUE 2 Studie vzešlé z p?ísp?vk? s pražskou tématikou p?ednesených na konferenci FUMA 2016 (M?lník, 1.–3. ?ervna 2016) Studies based on Prague themed papers presented at the FUMA 2016 conference (M?lník, 1–3 June 2016) P?ínos geologických obor? pro rekonstrukci ?ez? historickým nadložím. P?íklad Pražského hradu The Contribution of Geological Disciplines to the Reconstruction of Sections of Historical Overburden. The Prague Castle Example Iva Herichová P?íb?hy rekonstruk?ních ?ez? historickým nadložím Pražského hradu The Stories of Reconstruction Sections of the Historical Overburden at Prague Castle Ivana Bohá?ová Národní–Mikulandská, výzkum jednoho domovního bloku. Nástin transformace st?edov?kého osídlení na rozmezí Starého a Nového M?sta pražského ve sv?tle aktuálních archeologických pramen? Národní–Mikulandská, Research of a Block of Flats. An Outline of the Transformation of the Medieval Settlement on the Boundaries of the Old and New Towns of Prague in the Light of Current Archaeological Sources Tomasz Cymbalak – Martin Musílek Výzkum a dokumentace vrcholn? st?edov?ké stavby v Charvátov? ulici v Praze Research and Documentation of a High Middle Ages Structure on Charvátova Street in Prague Tomasz Cymbalak – Jind?ich Hoda? – Matouš Semerád K vývoji a podob? historického nadloží Starom?stského nám?stí v Praze P?ísp?vek k mezioborovému výzkumu ve?ejných prostranství On the Development and Situation of the Historic Overburden of Old Town Square in Prague. A Contribution to Interdisciplinary Research of Public Space Jan Havrda – Petr Ko?ár – Romana Ko?árová – Radka Kozáková – Jaroslav Podliska – Zde?ka S?vová D?m ?p. 510/I na Havelském trhu v Praze. Výsledky pokra?ujícího pr?zkumu House No. 510/I on Havel Market in Prague – Continuing Research Results Ladislav Bartoš – Michael Rykl Model poznání novom?stského m?š?anského domu na základ? písemných pramen? pražské novom?stské kancelá?e Archive Studies of a Townhouse – Theoretical Model for Understanding It Kate?ina Samojská Petr Habart?v a jeho sv?t. Historie, archeologie a stavební historie nad d?jinami Starého M?sta pražského ve st?edov?ku Petr Habart?v and His World. History, Archaeology, and Building History of the Old Town of Prague History in the Middle Ages Martin Musílek Vzpomínka na Ladislava Hrdli?ku v kontextu komplikovaných sídelních stratigrafií na pražské Malé Stran? Jarmila ?iháková Seznam autor? List of authors

Besonderheiten