PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CXII / 2021

50,00 

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tematickým zaměřením.

The journal Památky archeologické was founded in 1854. It publishes mainly extensive original scientific works of supraregional significance in the field of archeology and related scientific disciplines, as well as critical and informative reviews of publications with a similar thematic focus.

Die Zeitschrift Památky archeologické wurde 1854 gegründet. Sie veröffentlicht überwiegend umfangreiche wissenschaftliche Originalwerke von überregionaler Bedeutung auf dem Gebiet der Archäologie und verwandter wissenschaftlicher Disziplinen sowie kritische und informative Rezensionen zu Publikationen mit ähnlicher thematischer Ausrichtung.

Obsa – Contents – Inhaltsverzeichnis:

Martin Oliva – † Slavomil Vencl
Pozdněglaciální osídlení u Stadic v severozápadních Čechách / Late Epigravettian Site near Stadice in Northwest Bohemia

Mária Novotná a kol.
Depot medených predmetov z Mníchovej Lehoty (okr. Trenčín). Príspevok k poznaniu antimónovej medi typu Nógrádmarcal v období staršieho eneolitu / Depotfund von Kupfergegenständen aus Mníchova Lehota (Bez. Trenčín). Beitrag zur Erkennung des Antimonkupfers vom Typ Nógrádmarcal in dem älteren Aeneolithikum

Marek Půlpán a kol.
Skupinové pohřebiště únětické kultury z Lovosic (okr. Litoměřice). K funerálním areálům starší doby bronzové v severozápadních Čechách / The Únětice Culture Group Cemetery from Lovosice (Litoměřice District). On Early Bronze Age Burial Grounds in Northwest Bohemia

Ivan Čižmář – Alžběta Danielisová
Central Sites and the Development of Rural Settlements from the Middle to Late La Tène Period in Central Moravia / Centrální místa a vývoj osídlení ve střední a pozdní době laténské na území střední Moravy

Jiří Militký – Melinda Torbágyi
The Hoard of Celtic Coins from Deutsch Jahrndorf (Austria, 1855) / Poklad keltských mincí z Deutsch Jahrndorfu (Rakousko, 1855)

Vladimír Salač
Jak malá byla Marobuda říše? Prameny k rozsahu Marobudem ovládaného území a jejich interpretace / Wie klein war das Marbod-Reich? Die Quellen zur Ausdehnung des von Marbod beherrschten Gebiets und ihre Interpretation

Petr Hrubý a kol.
Medieval Mining Centre of Buchberg in the Bohemian-Moravian Highlands. Metal Production in the Kingdom of Bohemia (13th–14th Centuries) / Středověké důlní středisko Buchberg na Českomoravské vrchovině. Produkce kovů v Českém království (13.–14. století)

Pavel Drnovský – Erika Průchová
Problematika vícečetných pohřbů v novověku. Případová studie pohřebiště z 18. století v Semonicích u Jaroměře / Multiple Burials in the Early Modern Period. The case study of an 18th-century burial ground in Jaroměř–Semonice

Recenze / Reviews

Gewicht 2134 g
Größe 30 × 21 cm
Bestellnr

6-10-2-2021

Reihe

Pamatky archeologicke

KurzbezTitel

PAMÁTKY – ARCHEOLOGICKÉ CXII / 2021

Autor

Herausgeber: Archeologický ústav AV ÈR

Erscheinungsjahr

Praha 2021

Technische Angaben

436 pages, color and b / w illustrations, Czech, German and English, 30,5 x 21,5 cm, Hardcover